Procedura postępowania przy zgłaszaniu odczytów liczników zimnej wody i ciepłej wody lub energii elektrycznej

  1. Odczyty wodomierzy powinny być zgłaszane przez lokatorów drogą e-mailową tylko i wyłącznie w sytuacji gdy stany liczników indywidualnych nie zostały spisane przez osobę odczytującą na zlecenie ZZK, zgodnie z wywieszonym zawiadomieniem na tablicy ogłoszeń, umieszczonej w budynku (np. w przypadku nieobecności najemcy w dniu odczytu):
    1. na koniec okresu rozliczeniowego I półrocza roku bieżącego tj. 30 czerwca – zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca roku bieżącego,
    2.  na koniec okresu rozliczeniowego II półrocza roku bieżącego tj. 31 grudnia –zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia roku następnego,
  2. Odczyty liczników energii elektrycznej należy zgłaszać w przypadku gdy najemca nie ma zawartej indywidualnej umowy z zakładami energetycznymi i ze zużycia energii elektrycznej jest rozliczany przez Zarząd Zasobu Komunalnego i gdy stany podliczników indywidualnych nie zostały spisane przez osobę odczytującą na zlecenie ZZK, zgodnie z wywieszonym zawiadomieniem na tablicy ogłoszeń, umieszczonej w budynku (np. w przypadku nieobecności najemcy w dniu odczytu).
  3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w polach podając: imię i nazwisko lokatora, adres lokalu, datę odczytu oraz dane dotyczące liczników i ich stanów. Koniecznie należy podać informacje dotyczące wszystkich liczników zimnej i ciepłej wody, w które wyposażony jest lokal.
  4. Lokator zgłaszający odczyty z liczników przyjmuje odpowiedzialność za podane stany.

   Dane najemcy

   Wodomierze wody zimnej

Wodomierz 1

Wodomierz 2

Wodomierz 3

   Wodomierze wody ciepej

Wodomierz 1

Wodomierz 2

Wodomierz 3

   Liczniki energii elektrycznej

Licznik 1

Licznik 2

   Dla większej liczby wodomierzy proszę załączyć plik