Do zadań Biur Obsługi Klienta należy:

– informowanie mieszkańców o kompetencjach Zarządu Zasobu Komunalnego oraz o tym, jak należy załatwić sprawy będące przedmiotem działalności ZZK,

– przyjmowanie wniosków, przekazywanie niezbędnych formularzy oraz ich wypełnianie na rzecz mieszkańców jak i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wraz z wydawaniem niezbędnych opinii i ocen,

– nadzór nad prawidłową realizacją usług w zakresie eksploatacji zarządzanego zasobu,

– prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gospodarowaniem tymi lokalami,

– realizowanie planu rzeczowo-finansowego konserwacji poprzez przygotowanie, nadzór oraz rozliczanie wykonawców z wykonanych konserwacji i usuniętych awarii,

– sporządzanie planów konserwacji oraz remontów w zakresie prac stolarskich i zduńskich oraz opracowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych konserwacji w oparciu o przeglądy, a także o protokoły kontroli okresowej obiektów budowlanych oraz nakazy pokontrolne wydane przez uprawnione organy,

– wyrażanie zgody na przeprowadzenie remontów finansowanych i wykonywanych przez najemców posiadających tytuł prawny, przygotowywanie umów remontowych oraz kontrola ich wykonywania pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz rozliczanie finansowe wykonywanych remontów,

– przygotowanie, nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków, o których mowa w art.62 Prawa budowlanego, realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,

– prowadzenie książek obiektu budowlanego w rozumieniu art. 64 ustawy Prawo budowlane, wraz z dokonywaniem zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu.

BOK-i są czynne w godzinach od 7.30. do 15.30 w poniedziałki, wtorki, piątki oraz od 8.00. do 17.00 w środy i czwartki.

Przyjęcia najemców lokali komunalnych odbywają się w:
poniedziałki od 7.30 do 15.30),
środy od 8.00 do 17.00
czwartki od 8.00 do 17.00