Obowiązki i prawa najemcy

Prawa i obowiązki najemcy reguluje rozdział 2 “Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów” Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie przepisów Kodeksu Cywilnego z póżniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych:

  • Najemca ma prawo do używania lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać lokal w takim stanie przez czas trwania stosunku najmu.
  • Najemca ma prawo podnająć lub oddać w bezpłatne używanie lokal lub jego część za pisemną zgodą Wynajmującego.
  • Za zgodą Wynajmującego, Najemca może wprowadzać do lokalu ulepszenia.
  • Najemca może wypowiedzieć umowę najmu najpóźniej 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
  • Wypowiedzenie Najemcy umowy najmu może nastąpić z przyczyn określonych w cytowanej wyżej ustawie oraz w przepisach prawa miejscowego.
  • Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad regulaminu porządku domowego oraz innych przepisów regulujących korzystanie z lokalu, pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz jego otoczenia.
  • Najemca zobowiązany jest dbać o porządek w wynajętym lokalu, utrzymywać lokal w dobrym stanie technicznym, sanitarnym, oraz dbać o części budynku przeznaczone do wspólnego użytku (korytarze, klatka schodowa, winda, pomieszczenia zsypów, pomieszczenia gospodarcze).
  • Najemca zobowiązany jest do dokonywania drobnych napraw i konserwacji na własny koszt, między innymi naprawy podłóg, wykładzin podłogowych, okien drzwi, malowania ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, naprawy instalacji i urządzeń technicznych, legalizacji i wymiany wodomierza w lokalu.
  • Na własny koszt najemca zobowiązany jest do usuwania awarii powstałych z jego winy.

Rozdział 2, Art. 6b. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi:

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
2.1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2.2. okien i drzwi;
2.3. wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
2.4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
2.5. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
2.6. pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
2.7. etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
2.8. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
2.9. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
2.9.1 malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
2.9.2 malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
(tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 71 poz. 733, tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266)
Uchwała w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego oraz zmiana z dnia 22.11.1996