Procedura postępowania w sprawach zgłaszania szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałe w okresie 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r.

 Forma zgłoszenia:
w formie pisemnej na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław
bądź we właściwym terytorialnie Biurze Obsługi Klienta,
faxem: 71 776-24-64
drogą elektroniczną: sekretariat@zzk.wroc.pl

Obowiązujące polisy:
– nr polisy:       913600056044 (AR)      okres obowiązywania 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r.,
– nr polisy:       913600056550 (OC)      okres obowiązywania 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r.

Poszkodowany może zgłosić szkodę za pośrednictwem druku zgłoszeniowego:
Formularz zgłoszenia szkody 2024 – 2025 (doc 46KB)

WAŻNE:
– Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem,
– Udowodnienie winy sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
– Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
– Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez ubezpieczyciela Gminy Wrocław w sposób indywidualny.

Poszkodowany zgłaszając szkodę z odpowiedzialności cywilnej obowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody z odpowiedzialności cywilnej oraz załączyć w zależności od rodzaju szkody:
a)  wyjaśnienie dotyczące niemożności uniknięcia zdarzenia w aspekcie zasad zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
b)  dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia w miejscu i czasie wskazanym w dokumencie zgłoszenia – oświadczenie świadków lub notatka Policji, w przypadku jej braku precyzyjny szkic sytuacyjny wskazujący dokładne miejsce zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;
c)  oryginały lub duplikaty rachunków/faktur dokumentujące wysokość poniesionej szkody; w przypadku załączenia faktury zawierającej specyfikację dokonanej naprawy (jeśli szkoda została naprawiona przed zgłoszeniem) zaleca się wykonanie zdjęcia uszkodzeń, a wymontowane uszkodzone części zachować do ewentualnego okazania rzeczoznawcy;
d)  pismo zawierające roszczenie poszkodowanego z udokumentowaniem zasadności roszczenia;

2) Dokumenty, które należy przedstawić w przypadku zgłaszania szkód:
a)  osobowych (uszkodzenia ciała, złamania) – dokumentację lekarską określającą rodzaj oraz procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu,
b)  w pojazdach – kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, mapę ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia/nr działki,
c)  w pozostałym mieniu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania/dysponowania uszkodzonym mieniem.

 

 

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij