Procedura postępowania w sprawach zgłaszania szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałe w okresie 01.02.2018r. – 31.01.2022r.

Forma zgłoszenia:

-w formie pisemnej na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław bądź we właściwym terytorialnie Biurze Obsługi Klienta

faxem: 71 777-75-06

drogą elektroniczną: sekretariat@zzk.wroc.pl

Obowiązujące polisy:

-nr polisy:          908210490423        okres obowiązywania 01.02.2021r. – 31.01.2022r.

-nr polisy:          908210490304        okres obowiązywania 01.02.2020r. – 31.01.2021r.

-nr polisy:          908210490302        okres obowiązywania 01.02.2019r. – 31.01.2020r.

-nr polisy:          908210490300        okres obowiązywania 01.02.2018r. – 31.01.2019r.

Poszkodowany może zgłosić szkodę za pośrednictwem druku zgłoszeniowego: Pobierz formularz zgłoszeniowy.  TUTAJ.

WAŻNE:

-Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

-Udowodnienie winy sprawcy szkody spoczywa na poszkodowanym (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

-Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za szkodę przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

-Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez ubezpieczyciela Gminy Wrocław w sposób indywidualny.

Poszkodowany zgłaszając szkodę z odpowiedzialności cywilnej obowiązany jest złożyć:

1) wypełniony formularz zgłoszenia szkody z odpowiedzialności cywilnej oraz załączyć w zależności od rodzaju szkody:

a)  wyjaśnienie dotyczące niemożności uniknięcia zdarzenia w aspekcie zasad zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

b)  dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia w miejscu i czasie wskazanym w dokumencie zgłoszenia – oświadczenie świadków lub notatka Policji, w przypadku jej braku precyzyjny szkic sytuacyjny wskazujący dokładne miejsce zdarzenia z uwzględnieniem szczegółów terenowych umożliwiających identyfikację tego miejsca w terenie;

c)  oryginały lub duplikaty rachunków/faktur dokumentujące wysokość poniesionej szkody; w przypadku załączenia faktury zawierającej specyfikację dokonanej naprawy (jeśli szkoda została naprawiona przed zgłoszeniem) zaleca się wykonanie zdjęcia uszkodzeń, a wymontowane uszkodzone części zachować do ewentualnego okazania rzeczoznawcy;

d)  pismo zawierające roszczenie poszkodowanego z udokumentowaniem zasadności roszczenia;

2) Dokumenty, które należy przedstawić w przypadku zgłaszania szkód:

a)  osobowych (uszkodzenia ciała, złamania) – dokumentację lekarską określającą rodzaj oraz procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu,

b)  w pojazdach – kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,

c)  w pozostałym mieniu – dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania/dysponowania uszkodzonym mieniem.