STATUT ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd Zasobu Komunalnego, zwany dalej “Zarządem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zarządu jest Wrocław.
3. Terenem działania Zarządu jest Gmina Wrocław.
4. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1. Zarząd ma prawo używać herbu Wrocławia.
2. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.

Rozdział 2
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Do zadań Zarządu należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.
2. Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje:
1) poprzez zarządców licencjonowanych lub przedsiębiorców zatrudniających takich zarządców do wykonywania czynności zarządzania,  wyłonionych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) samodzielnie we własnym zakresie poprzez swoje komórki organizacyjne.
3. Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd Zarządowi polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, m. in. poprzez:
1) zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą;
2) prowadzenie i nadzorowanie wszelkich robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce  zarządzanych obiektów budowlanych, a także prowadzenie eksploatacji zarządzanego zasobu komunalnego;
3) zawieranie umów z wykonawcami w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
4) prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego;
5) dysponowanie lokalami użytkowymi, zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i  wydanie lokali użytkowych;

6) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne  Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali mieszkalnych, co do których tytuł prawny  wygasł wskutek wypowiedzenia z powodu zalegania z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu;
7) dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów  dzierżawy tych gruntów;
8) realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców  lokali użytkowych;
9) przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta  Wrocławia;

10) windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu;
11) wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym;
12) reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5

1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny określa Dyrektor, za zgodą Prezydenta Wrocławia.

Rozdział 4
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 6

1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem § 11 statutu.
4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Wrocławia.

§ 7

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.
3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im zadań przez Dyrektora ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację spraw i podejmowane decyzje. W stosunkach zewnętrznych Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy składają oświadczenia, zgodnie z treścią udzielonego im przez Dyrektora pełnomocnictwa.

§ 8

1. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu, a zwłaszcza określenie zakresów obowiązków, uprawnień i  odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;
2) określanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników;
3) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów;
4) zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Zarządu.

Rozdział 5
KONTROLA

§ 9

1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:
1) określania kierunków działania Zarządu;
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Zarządu;
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele;

Rozdział 6
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

1. Jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Zasobu Komunalnego prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Gminy sprawuje Prezydent Wrocławia.

§ 11

Czynności Dyrektora i Zastępców Dyrektora powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego
Księgowego.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.