STATUT ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Zarząd Zasobu Komunalnego, zwany dalej “Zarządem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Zarządu jest Wrocław.
 3. Terenem działania Zarządu jest Gmina Wrocław.
 4. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

 1. Zarząd ma prawo używać herbu Wrocławia.
 2. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.

Rozdział 2
PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3

 1. Do zadań Zarządu należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.
 2. Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje:
  1) poprzez zarządców licencjonowanych lub przedsiębiorców zatrudniających takich zarządców do wykonywania czynności zarządzania,  wyłonionych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  2) samodzielnie we własnym zakresie poprzez swoje komórki organizacyjne.
 3. Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd Zarządowi polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, m. in. poprzez:
  1) zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą;
  2) prowadzenie i nadzorowanie wszelkich robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce  zarządzanych obiektów budowlanych, a także prowadzenie eksploatacji zarządzanego zasobu komunalnego;
  3) zawieranie umów z wykonawcami w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
  4) prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego;
  5) dysponowanie lokalami użytkowymi, zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i  wydanie lokali użytkowych;
  6) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne  Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali mieszkalnych, co do których tytuł prawny  wygasł wskutek wypowiedzenia z powodu zalegania z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu;
  7) dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów  dzierżawy tych gruntów;
  8) realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców  lokali użytkowych;
  9) przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta  Wrocławia;
  10) windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu;
  11) wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym;
  12) reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5

 1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny.
 2. Regulamin organizacyjny określa Dyrektor, za zgodą Prezydenta Wrocławia.

Rozdział 4
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 6

 1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.
 3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem § 11 statutu.
 4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Wrocławia.

§ 7

 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.
 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.
 3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im zadań przez Dyrektora ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację spraw i podejmowane decyzje. W stosunkach zewnętrznych Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy składają oświadczenia, zgodnie z treścią udzielonego im przez Dyrektora pełnomocnictwa.

§ 8

 1. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu, a zwłaszcza określenie zakresów obowiązków, uprawnień i  odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;
  2) określanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników;
  3) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów;
  4) zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Zarządu.

Rozdział 5
KONTROLA

§ 9

 1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.
 2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:
  1) określania kierunków działania Zarządu;
  2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Zarządu;
  3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele;

Rozdział 6
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

 1. Jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Zasobu Komunalnego prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
 3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Gminy sprawuje Prezydent Wrocławia.

§ 11

Czynności Dyrektora i Zastępców Dyrektora powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego
Księgowego.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.