Masz zadłużony lokal i chcesz uzyskać informacje o wysokości zadłużenia, zwróć się do Działu Księgowego Najemców przy ul. św. Antoniego 19, 50-073 Wrocław.
Kontakt e – mailowy: en@zzk.wroc.pl
Kontakt telefoniczny: (71) 769-68-11, (71) 769-68-13, (71) 769-68-14, (71) 769-68-15, (71) 769-68-16, (71) 769-68-17
Wniosek o udzielenie informacji o zadłużeniu można  przesyłać za pośrednictwem poczty, jak też wysłać w formie elektronicznej na skrzynkę e-PUAP Zarządu Zasobu Komunalnego (wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub na adres e-mailowy en@zzk.wroc.pl (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Na wnioski przesłane bez podpisu kwalifikowanego odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem Poczty Polskiej. W zapytaniu należy podać dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Telefonicznie przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia o wystawienie zaświadczenia o stanie finansowym.
Nie udzielamy informacji telefonicznie o stanie kartoteki finansowej oraz nie dokonujemy analizy płatności przez telefon.

Masz zadłużony lokal i chcesz uzyskać informacje o podjętych czynnościach windykacyjnych zwróć się do Działu Windykacji przy ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
Kontakt e – mailowy: windykacja@zzk.wroc.pl
Kontakt telefoniczny: (71) 776-24-35, (71) 776-24-37, (71) 776-24-07, (71) 776-24-57, (71) 776-24-38, (71) 776-24-42, (71) 776-24-25.
Uwaga! Zaległości zasądzone nakazem zapłaty lub wyrokiem należy regulować na rachunek bankowy Gminy Wrocław  nr:  52 1020 5226 0000 6102 0417 7853. W tytule wpłaty należy podać sygn. akt nakazu zapłaty lub wyroku.

Masz zadłużony lokal i nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia z uwagi na trudną sytuację finansową, zwróć się do Działu Udzielania Ulg przy ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
Kontakt e – mailowy: ulgi@zzk.wroc.pl
Kontakt telefoniczny: (71) 776-24-09, (71) 776-24-45.
W ramach pomocy, zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1415/10 z dnia 18 marca 2010r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LXI/1540/14 z dnia 10 lipca 2014r. możliwa jest do uzyskania ulga w postaci:

  • odroczenia  terminu płatności,
  • rozłożenia na raty,
  • umorzenia zadłużenia.

Pobierz (oświadczenie o stanie majątkowym) wniosek wraz z załącznikami, wypełnij go, uzupełnij o wymagane dokumenty i złóż w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub w siedzibie Zarządu Zasobu Komunalnego przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:
· oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu,
· poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie o uznaniu długu,· zaświadczenie o dochodach netto oraz brutto z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
· oświadczenie o nieudokumentowanym dochodzie ( druk w załączniku) (np. prace zlecone, zbieractwo, prace dorywcze),
· zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy – jeśli dotyczy,
· zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach z MOPSu (zasiłki stałe, celowe, pielęgnacyjne, rodzinne itp.)- jeśli dotyczy
· w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS-u (emerytura, renta) zaświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia za ostatnie 12 miesięcy lub kserokopia decyzji o waloryzacji ww. świadczenia z bieżącego i ubiegłego roku.
· zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia),
· zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach na dzieci (kserokopia wyroku o alimentach, alimenty dobrowolne .itp)
· oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu.
· Inne zaświadczenia / oświadczenia potwierdzające sytuację życiową

Masz zadłużony lokal i chcesz odpracować zadłużenie, zwróć się do Działu Kaucji i Lokali Mieszkalnych przy ul. Spiżowej 29/31 we Wrocławiu.
Kontakt e–mailowy: km@zzk.wroc.pl
Kontakt telefoniczny: (71) 333-59-09
Zasady udzielania pomocy w spłacie zadłużenia, poprzez zmianę formy świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, reguluje Zarządzenie nr 8463/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2013 r., zmienione Zarządzeniem nr 1139/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2019 r.
Pobierz wniosek ( o odpracowanie), wypełnij go i złóż w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Kaucji i Lokali Mieszkalnych przy ul. Spiżowej 29/31 we Wrocławiu.