Masz zadłużony lokal i chcesz uzyskać informacje o wysokości zadłużenia, zwróć się do Działu Księgowego Najemców przy ul. Karola Miarki 7, 50-306 Wrocław.

Kontakt e – mailowy: en@zzk.wroc.pl

Kontakt telefoniczny: (71) 77-242-32,77-242-61,77-242-37

Wniosek o udzielenie informacji o zadłużeniu można  przesyłać za pośrednictwem poczty, jak też wysłać w formie elektronicznej na skrzynkę e-PUAP Zarządu Zasobu Komunalnego (wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub na adres e-mailowy en@zzk.wroc.pl (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Na wnioski przesłane bez podpisu kwalifikowanego odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem Poczty Polskiej. W zapytaniu należy podać dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Telefonicznie przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia o wystawienie zaświadczenia o stanie finansowym.
Nie udzielamy informacji telefonicznie o stanie kartoteki finansowej oraz nie dokonujemy analizy płatności przez telefon.

Masz zadłużony lokal i chcesz uzyskać informacje o podjętych czynnościach windykacyjnych zwróć się do Działu Windykacji Lokali Mieszkalnych przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Kontakt e – mailowy: ew@zzk.wroc.pl

Kontakt telefoniczny: (71) 776 24 35, (71) 776 24 37, (71) 776 24 07.

Uwaga! Zaległości zasądzone nakazem zapłaty lub wyrokiem należy regulować
na rachunek bankowy Gminy Wrocław  nr:  52 1020 5226 0000 6102 0417 7853.
W tytule wpłaty należy podać sygn. akt nakazu zapłaty lub wyroku.

Masz zadłużony lokal i nie jesteś w stanie uregulować zadłużenia z uwagi na trudną sytuację finansową, zwróć się do Działu Udzielania Ulg Lokali Mieszkalnych przy
ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Kontakt e – mailowy: ulgi.lm@zzk.wroc.pl

Kontakt telefoniczny: (71) 776 24 09, (71) 776 24 45, (71) 776 24 47.

W ramach pomocy, zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1415/10 z dnia 18 marca 2010r., zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LXI/1540/14 z dnia 10 lipca 2014r. możliwa jest do uzyskania ulga w postaci:

– odroczenia  terminu płatności,

– rozłożenia na raty,

– umorzenia zadłużenia.

Pobierz (oświadczenie o stanie majątkowym) wniosek wraz z załącznikami, wypełnij go, uzupełnij o wymagane dokumenty i złóż w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub w siedzibie Zarządu Zasobu Komunalnego przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

· Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu.
· poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie o uznaniu długu,· zaświadczenie o dochodach netto oraz brutto z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
· oświadczenie o nieudokumentowanym dochodzie ( druk w załączniku) (np. prace zlecone, zbieractwo, prace dorywcze),
· zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy – jeśli dotyczy,
· zaświadczenie/oświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach z MOPSu (zasiłki stałe, celowe, pielęgnacyjne, rodzinne itp.)- jeśli dotyczy
· w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS-u (emerytura, renta) zaświadczenie o wysokości otrzymywanego świadczenia za ostatnie 12 miesięcy lub kserokopia decyzji o waloryzacji ww. świadczenia z bieżącego i ubiegłego roku.
· zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (dotyczy dzieci powyżej 16 roku życia),
· zaświadczenia o uzyskiwanych świadczeniach na dzieci (kserokopia wyroku o alimentach, alimenty dobrowolne .itp)
· oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu.
· Inne zaświadczenia / oświadczenia potwierdzające sytuację życiową

Masz zadłużony lokal i chcesz odpracować zadłużenie, zwróć się do Działu Kaucji i Lokali Mieszkalnych przy ul. Spiżowej 29/31 we Wrocławiu.

Kontakt e–mailowy: km@zzk.wroc.pl

Kontakt telefoniczny: (71) 333-59-09

Zasady udzielania pomocy w spłacie zadłużenia, poprzez zmianę formy świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, reguluje Zarządzenie nr 8463/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2013 r., zmienione Zarządzeniem nr 1139/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 czerwca 2019 r.

Pobierz wniosek ( o odpracowanie), wypełnij go i złóż w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Kaucji
i Lokali Mieszkalnych przy ul. Spiżowej 29/31 we Wrocławiu.