Zarząd Zasobu Komunalnego, jednostka budżetowa Gminy Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zzk.wroc.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

– brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

– nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktur pozwalającej osobom niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.

– brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Staramy się sukcesywnie eliminować błędy aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Wyłączenia:
– zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO – ZZK 2020.
https://zzk.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport-o-stanie-dostepnosci-podmiotu-publicznego-ZZK-2020.pdf

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Lipertowska,
Aleksandra.Lipertowska@zzk.wroc.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 7762429.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3

Do budynku prowadzi wejście z progiem od poziomu chodnika oraz stromymi schodami na wysoki parter. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić na portierni (wejście do budynku monitoruje kamera), potrzebę załatwienia sprawy urzędowej – w ciągu 20 minut pracownik urzędu wprowadzi osobę z niepełnosprawnością na parter budynku. Do końca listopada 2020r. zamontowany zostanie dzwonek na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach. Punkt obsługi znajduje się w holu głównym na parterze, na wprost od wejścia głównego, kancelaria na lewo od wejścia głównego w pokoju nr 2, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

• Do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma windy lub innych urządzeń przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W budynku toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Aktualnie trwają prace adaptacyjne w toalecie na parterze – termin zakończenia prac IV kwartał 2020 r.,
• W budynku nie ma zapewnionej możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
• Można korzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
• Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
• Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zarząd Zasobu Komunalnego ul.Spiżowa 29-30

Główne wejście do budynku od strony ul. Manganowej, z poziomu chodnika do wejścia prowadzą dwa stopnie z podjazdem dla wózków. Pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach, w pokojach zlokalizowanych na parterze ( nr 1 lub nr 3) można uzyskać informacje i wezwać na parter pracownika merytorycznego. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

• Do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma windy lub innych urządzeń przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W budynku toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
• W budynku nie ma zapewnionej możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
• Można korzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
• Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
• Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Zarząd Zasobu Komunalnego ul.Grabiszyńska 257

Do budynku prowadzi wejście z progiem od poziomu chodnika oraz schodami na parter. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić na portierni potrzebę załatwienia sprawy urzędowej – w ciągu 20 minut pracownik urzędu wprowadzi osobę z niepełnosprawnością na parter budynku. Punkt obsługi znajduje się na wprost od wejścia głównego w pokoju nr 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

• Do budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma windy lub innych urządzeń przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W budynku toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
• W budynku nie ma zapewnionej możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
• Można korzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
• Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
• Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

BIURA OBSŁUGI KLIENTA ZZK

  • budynek przy ul. Św. Antoniego 19 – Biuro Obsługi Klienta nr 1

Główne wejście do budynku od strony ul. Św. Antoniego, wejście po dziewięciu schodach. Biura zlokalizowane są na poziomie wysokiego parteru i na wyższych kondygnacjach. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych, przy czym budynek jest usytuowany przy ulicy jednokierunkowej z ograniczoną strefą ruchu.

  • budynek przy ul. Otwartej 3-5 – Biuro Obsługi Klienta nr 2

Główne wejście do budynku od strony ul. Otwartej,  z poziomu chodnika, do wejścia prowadzą schody. Budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu zlokalizowanym z tyłu budynku – prowadzi do niego droga przy ścianie szczytowej, za budynkiem w lewo wejście do biura prowadzi z korytarza,  przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi z kontrolą dostępu – osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

  • budynek przy ul. Karola Miarki 7 – Biuro Obsługi Klienta nr 3

Wejście do budynku od strony ul. Miarki lub od strony ul. Cinciały – przejście przez parking. Od strony ul. Miarki wejście po dwóch stopniach z poziomu chodnika, następnie bieg schodów z siedmioma stopniami prowadzi do następnych drzwi.
Od strony ul. Cinciały wejście z poziomu gruntu – bez stopni. Część  pomieszczeń biurowych znajdują się na poziomie parteru, część na wyższej kondygnacji (punkt obsługi klienta w zakresie spraw finansowych). Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych lub parkingu, przed wejściem od strony ul. Cinciały – możliwość zaparkowania na czas załatwienia sprawy.

  •  budynek przy ul. Brzeskiej 8-10 – Biuro Obsługi Klienta nr 5

Wejście do budynku do strony ul. Brzeskiej po stromych schodach.Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku, przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi z kontrolą dostępu – osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego. Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

  • budynek przy ul. Papierniczej 9-11 – Biuro Obsługi Klienta nr 7

Główne wejście do budynku prowadzi od ulicy Papierniczej, wejście po schodach. Budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu do budynku od strony parkingu.
Pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach – wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika merytorycznego.
Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

  • budynek przy ul. Hallera 149 – Biuro Obsługi Klienta nr 9

Wejście do budynku od ulicy Hallera po dwóch schody z zadaszonym podestem. Pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach – wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika merytorycznego. Na tyłach budynku – w podwórzu znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

  • budynek przy ul. Gajowickiej 96a – Biuro Obsługi Klienta nr 10

Wejście do budynku od ul. Gajowickiej, wejście po sześciu schodach. Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku, przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi z kontrolą dostępu – osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego. Przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.

Zarząd Zasobu Komunalnego cały czas prowadzi prace zmierzające do coraz lepszego przystosowania cyfrowego strony www.zzk.wroc.pl oraz lepszego przystosowywania architektonicznego  swoich siedzib dla osób z niepełno sprawnościami – w miarę istniejących możliwości technicznych.

Data publikacji strony: 2016-08-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij