Zarząd Zasobu Komunalnego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej. ZZK działa w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIV/1117/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIV/1571/10 z dnia 9 września 2010 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LXI/1546/14 z dnia 10 lipca 2014.

Przedmiotem działalności Zarządu jest zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław obejmującym:

 • zasób mieszkaniowy,
 • lokale użytkowe,
 • garaże,
 • urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe wraz z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne.

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd Zarządowi Zasobu Komunalnego polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, poprzez m. in.:

 • prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego, a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu gminnego,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu   i zawieranie umów z wykonawcami,
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego,
 • dysponowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o eksmisje,
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o eksmisje,
 • dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów dzierżawy tych gruntów,
 • realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców lokali użytkowych,
 • przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Wrocławia,
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu oraz prowadzenie spraw o eksmisje z tego zasobu,
 • wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym,
 • reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Wrocławia.