W przypadku występującego zadłużenia za lokal użytkowy informacje o wysokości zadłużenia można uzyskać w Dziale Księgowym Najemców przy ul. Karola Miarki 7, 50-306 Wrocław.

kontakt e-mailowy: en@zzk.wroc.pl

kontakt telefoniczny: (71) 77-242-47, (71) 77-242-61

Wniosek o udzielenie informacji o zadłużeniu można  przesyłać za pośrednictwem poczty, jak też wysłać w formie elektronicznej na skrzynkę e-PUAP Zarządu Zasobu Komunalnego (wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub na adres
e-mailowy en@zzk.wroc.pl (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Na wnioski przesłane  bez podpisu kwalifikowanego odpowiedź zostanie udzielona za pośrednictwem Poczty Polskiej. W zapytaniu należy podać dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres oraz numer telefonu. Telefonicznie przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia
o wystawienie zaświadczenia o stanie finansowym. Nie udzielamy informacji telefonicznie o stanie kartoteki finansowej oraz nie dokonujemy analizy płatności przez telefon.

Informacje o podjętych czynnościach windykacyjnych można uzyskać w Dziale Windykacji
ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.

kontakt e-mailowy:  wn@zzk.wroc.pl

kontakt telefoniczny:  (71) 777 24 57, (71) 777 24 38, (71) 777 24 42, (71) 777 24 25.

Uwaga! Zaległości zasądzone nakazem zapłaty lub wyrokiem należy regulować na rachunek bankowy Gminy Wrocław  nr:  30 1020 5226 0000 6102 0417 7861. W tytule wpłaty należy podać sygn. akt nakazu zapłaty lub wyroku.

W przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty zaległości istnieje możliwość skorzystania z ulgi. Kwestię udzielania ulg w spłacie zaległości reguluje Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych z późniejszymi zmianami.

 

Ulga w spłacie należności pieniężnych dla osób fizycznych i prawnych niebędących przedsiębiorcami:

 

W celu rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą powinna złożyć następujące wypełnione i podpisane dokumenty:

 1. . Oświadczenie o stanie majątkowym, stanowiące załącznik do ww. Uchwały Rady Miejskiej.
 2. Kopię deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku .
 3. Dokumenty obrazujące wysokość dochodów za rok bieżący na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz inne dokumenty potwierdzające, że uiszczenie zaległości stanowi zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu.
 4. Zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego Wrocławia
  z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Ponadto w toku postępowania o udzielenie ulgi wymagane będzie podpisanie przygotowanego przez wierzyciela oświadczenia o uznaniu długu.

 

W celu rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi osoba prawna (np. fundacja, stowarzyszenie) niebędąca przedsiębiorcą powinna złożyć następujące wypełnione i podpisane dokumenty:

 1. Podpisany przez osobę umocowaną we właściwym Rejestrze (np. Krajowym Rejestrze Sądowym) wniosek o udzielenie ulgi.
 2. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku sporządzone zgodnie z przepisami
  o rachunkowości.
 3. Dokumenty finansowe za rok bieżący na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną.
 4. Zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego Wrocławia
  z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Ponadto w toku postępowania o udzielenie ulgi wymagane będzie podpisanie przygotowanego przez wierzyciela oświadczenia o uznaniu długu.

Ulga w spłacie należności pieniężnych dla osób fizycznych i prawnych będących przedsiębiorcami:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY – Ulga w spłacie należności oprócz ww. Uchwały Rady Miejskiej obwarowana jest następującymi przepisami o pomocy de minimis:

–  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708 z późn. zm.),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)

 

W celu rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą
powinna złożyć następujące wypełnione i podpisane dokumenty:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym, stanowiące załącznik do ww. Uchwały Rady Miejskiej.
 2. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawierający oświadczenie wnioskodawcy o zgodności danych w nim zawartych ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie
  z przepisami o rachunkowości (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 6. Dokumenty obrazujące wysokość dochodów za rok bieżący na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz inne dokumenty potwierdzające, że uiszczenie zaległości stanowi zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu.
 7. Zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego Wrocławia
  z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Ponadto w toku postępowania o udzielenie ulgi wymagane będzie podpisanie przygotowanego przez wierzyciela oświadczenia o uznaniu długu.

W celu rozpoznania wniosku o udzielenie ulgi osoba prawna będąca przedsiębiorcą (np. spółka z o.o., spółka jawna) powinna złożyć następujące wypełnione i podpisane dokumenty:

 1. Podpisany przez osobę umocowaną we właściwym Rejestrze (np. Krajowym Rejestrze Sądowym) wniosek o udzielenie ulgi.
 2. Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie
  z przepisami o rachunkowości (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
 5. Dokumenty finansowe za rok bieżący na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną.

Ponadto w toku postępowania o udzielenie ulgi wymagane będzie podpisanie przygotowanego przez wierzyciela oświadczenia o uznaniu długu.

Wniosek o udzielenie ulgi wraz z wymaganymi załącznikami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub  skorzystać z wrzutnika umieszczonego na drzwiach siedziby ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, jak też wysłać w formie elektronicznej na skrzynkę e-PUAP Zarządu Zasobu Komunalnego (wniosek podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub na adres
e-mailowy wn@zzk.wroc.pl (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym).