Zarządzenie nr 2059/19 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia stanowiących własność Gminy Wrocław oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia;

załączniki do zarządzenia:

1 – koncepcja organizacji ogródków gastronomicznych – LINK

2 – zasady aranżacji – LINK

3 – zasady zawierania umów przez gestora-LINK

4 – zasady odpłatności za zajęcie gruntu -LINK

 Tereny zarządzane przez ZZK:

Grunty stanowiące własność Gminy i zarządzane przez Zarząd Zasobu Komunalnego, zwany dalej „ZZK”. ZZK jest także gestorem dla ogródków położonych w pasie drogowym dróg wewnętrznych: Rynku, pl. Solnego, ul. Kuźniczej (od ul. Kotlarskiej do pl. Uniwersyteckiego), Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do pl. Teatralnego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, skweru u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza.

Wniosek należy złożyć w Zarządzie Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3 (kancelaria, parter, pokój nr 2).

Przed zawarciem umowy gestor powinien otrzymać od organizatora:

 •     wniosek określający lokalizację i powierzchnię ogródka, propozycję długości trwania umowy oraz terminu jej zawarcia oraz deklarowane okresy zajęcia gruntu;
 •     mapę do celów opiniodawczych w skali 1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami;
 •     dokument potwierdzający rejestrację oraz zatwierdzenie zakładu prowadzonego przez organizatora ogródka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, obejmujący ogródek gastronomiczny;
 •     opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta wraz z wszystkimi dołączonymi załącznikami graficznymi (pobierz wniosek)
 •      w przypadku lokalizacji ogródka gastronomicznego na nieruchomości lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską – decyzję konserwatorską !nb opinię konserwatorską;
 •      w przypadku gdy organizator ogródka posiada lokal (-e ), stanowiący własność Gminy Wrocław – zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Wrocław, wynikającymi i/lub związanymi z tym lokalem (-ami), lub oświadczenie o niezaleganiu dla lokali zarządzanych przez ZZK lub WM;
 •     tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny;
 •     w uzasadnionych przypadkach opinię Wydziału Inżynierii Miejskiej Działu Zarządzania Ruchem dotyczącą lokalizacji ogródka pod względem bezpieczeństwa;
 •     w przypadku lokalizacji ogródka o szczególnym statusie mogą być wymagane dodatkowe opinie lub zgody.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • tel: 71-776-24-41 (pierzeja wchodnia, Przejście Garncarskie,
  ul. Świdnicka, ul. Kuźnicza)
 • tel: 71-776-24-54 (pierzeja północna wewn i zewn., ul. Igielna,
  ul. Koszykarska, ul. Rydgiera)
 • tel: 71-776-24-65 (ul. Oławska, Pl.Solny, wnętrze podwórzowe Ruska 46a, Przejście Żelaźnicze, Sukiennice, pierzeja zachodnia z Pl.Gołębim, Pl.Kościuszki)
 • tel: 71-776-24-58 (pierzeja południowa wewn. i zewn.)

Inne lokalizacje:

    Grunty stanowiące własność Gminy i zarządzane przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (północna, południowa i wschodnia, część Wrocławia), www.wm.wroc.pl, siedziba główna spółki: UL. NAMYSŁOWSKA 8 (CENTRUM GRAFIT), 50-304 WROCŁAW,  71 323 57 10

    Pas drogowy dróg publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, www.zdium.wroc.pl, ul. Długa 49, budynek B, pok. 112A (I piętro), tel. 71-3760840, 71-3559076 wew.340

    Od 1 stycznia 2024 roku aranżacja ogródków organizowanych na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu musi być zgodna z Koncepcją organizacji ogródków gastronomicznych na terenie parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu, zwaną dalej„Koncepcją”, stanowiącą załącznik nr I do Zarządzenia.

    Do dnia 31 grudnia 2023 roku aranżacja ogródków organizowanych na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu powinna być zgodna albo z Koncepcją albo z Zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwane dalej „Zasadami”.

    Aranżacja ogródków organizowanych poza obszarem parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu powinna być zgodna albo z Koncepcją albo z Zasadami.

    Umowy zawierane są maksymalnie na 3 lata, nie na dłużej niż na czas na jaki organizator posiada tytuł prawny do lokalu, z którym związany jest ogródek gastronomiczny oraz nie dłużej niż na czas obowiązywania opinii KPPWM i decyzji MKZ (o ile jest konieczna w danym przypadku). Jeżeli objęty umową ogródek jest położony na terenie parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu i jest niezgodny z Koncepcją, czas obowiązywania umowy nie może przekraczać daty 01 stycznia 2024r.

    W umowie, poza okresem na jaki została zawarta, wyznacza się okresy, w trakcie których organizator ma prawo zorganizować ogródek, zwane dalej „deklarowanymi okresami zajęcia gruntu”.

    Opłaty pobiera się wyłącznie za deklarowane okresy zajęcia gruntu.

    Na obszarze Rynku, pl. Solnego, ulic: Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do Kazimierza Wielkiego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, deklarowany okres zajęcia gruntu nie może obejmować okresu pomiędzy 15 listopada a 31 stycznia.

    Dla ustalenia wysokości stawek wprowadza się podział Wrocławia na strefy:

        strefa 1 – obszar objęty parkiem kulturowym Stare Miasto we Wrocławiu (Uchwała nr L VVI 465/14 Rady Miejskiej Wrocławia, zmieniona uchwałą nr XXXIV686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016r.) mapka parku kulturowego Stare Miasto

        strefa 2 – pozostały obszar miasta.

9) Wysokość stawki za miesiąc za zajęcie 1m2 powierzchni w deklarowanym okresie zajęcia gruntu wynosi:

        30 zł plus VAT w strefie 1;

        10 zł plus VAT w strefie 2.

10) W przypadku samowolnego zajęcia gruntu na cele związane z organizacją ogródka gastronomicznego, gestor uprawniony jest do obciążenia organizatora opłatą za korzystanie bez tytułu prawnego w wysokości 200% wysokości stawki czynszu określonej dla danej strefy.

Wzór umowy na organizację ogródków gastronomicznych: wzór umowy ogródka gastronomicznego ZZK

PATRZ TAKŻE: Informacja dot. ogródków gastronomicznych: https://www.wroclaw.pl/biznes/ogrodki-gastronomiczne

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij