Zarządzenie nr 2059/19 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia stanowiących własność Gminy Wrocław oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia;

załączniki do zarządzenia:

1 – koncepcja organizacji ogródków gastronomicznych – LINK

2 – zasady aranżacji – LINK

3 – zasady zawierania umów przez gestora-LINK

4 – zasady odpłatności za zajęcie gruntu -LINK

 Tereny zarządzane przez ZZK:

Grunty stanowiące własność Gminy i zarządzane przez Zarząd Zasobu Komunalnego, zwany dalej „ZZK”. ZZK jest także gestorem dla ogródków położonych w pasie drogowym dróg wewnętrznych: Rynku, pl. Solnego, ul. Kuźniczej (od ul. Kotlarskiej do pl. Uniwersyteckiego), Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do pl. Teatralnego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, skweru u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza.

Wniosek należy złożyć w Zarządzie Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3 (kancelaria, parter, pokój nr 2).

Przed zawarciem umowy gestor powinien otrzymać od organizatora:

    wniosek określający lokalizację i powierzchnię ogródka, propozycję długości trwania umowy oraz terminu jej zawarcia oraz deklarowane okresy zajęcia gruntu;

    mapę do celów opiniodawczych w skali 1 : 500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami;

    dokument potwierdzający rejestrację oraz zatwierdzenie zakładu prowadzonego przez organizatora ogródka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, obejmujący ogródek gastronomiczny;

    opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta wraz z wszystkimi dołączonymi załącznikami graficznymi (pobierz wniosek)

     w przypadku lokalizacji ogródka gastronomicznego na nieruchomości lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską – decyzję konserwatorską !nb opinię konserwatorską;

     w przypadku gdy organizator ogródka posiada lokal (-e ), stanowiący własność Gminy Wrocław – zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Wrocław, wynikającymi i/lub związanymi z tym lokalem (-ami), lub oświadczenie o niezaleganiu dla lokali zarządzanych przez ZZK lub WM;

    tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny;

    w uzasadnionych przypadkach opinię Wydziału Inżynierii Miejskiej Działu Zarządzania Ruchem dotyczącą lokalizacji ogródka pod względem bezpieczeństwa;

    w przypadku lokalizacji ogródka o szczególnym statusie mogą być wymagane dodatkowe opinie lub zgody.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • tel: 71-776-24-41 (pierzeja wchodnia, Przejście Garncarskie,
    ul. Świdnicka, ul. Kuźnicza)
  • tel: 71-776-24-54 (pierzeja północna wewn i zewn., ul. Igielna,
    ul. Koszykarska, ul. Rydgiera)
  • tel: 71-776-24-65 (ul. Oławska, Pl.Solny, wnętrze podwórzowe Ruska 46a, Przejście Żelaźnicze, Sukiennice, pierzeja zachodnia z Pl.Gołębim, Pl.Kościuszki)
  • tel: 71-776-24-58 (pierzeja południowa wewn. i zewn.)

Inne lokalizacje:

    Grunty stanowiące własność Gminy i zarządzane przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (północna, południowa i wschodnia, część Wrocławia), www.wm.wroc.pl, siedziba główna spółki: UL. NAMYSŁOWSKA 8 (CENTRUM GRAFIT), 50-304 WROCŁAW,  71 323 57 10

    Pas drogowy dróg publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, www.zdium.wroc.pl, ul. Długa 49, budynek B, pok. 112A (I piętro), tel. 71-3760840, 71-3559076 wew.340

    Od 1 stycznia 2024 roku aranżacja ogródków organizowanych na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu musi być zgodna z Koncepcją organizacji ogródków gastronomicznych na terenie parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu, zwaną dalej„Koncepcją”, stanowiącą załącznik nr I do Zarządzenia.

    Do dnia 31 grudnia 2023 roku aranżacja ogródków organizowanych na obszarze parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu powinna być zgodna albo z Koncepcją albo z Zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zwane dalej „Zasadami”.

    Aranżacja ogródków organizowanych poza obszarem parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu powinna być zgodna albo z Koncepcją albo z Zasadami.

    Umowy zawierane są maksymalnie na 3 lata, nie na dłużej niż na czas na jaki organizator posiada tytuł prawny do lokalu, z którym związany jest ogródek gastronomiczny oraz nie dłużej niż na czas obowiązywania opinii KPPWM i decyzji MKZ (o ile jest konieczna w danym przypadku). Jeżeli objęty umową ogródek jest położony na terenie parku kulturowego „Stare Miasto” we Wrocławiu i jest niezgodny z Koncepcją, czas obowiązywania umowy nie może przekraczać daty 01 stycznia 2024r.

    W umowie, poza okresem na jaki została zawarta, wyznacza się okresy, w trakcie których organizator ma prawo zorganizować ogródek, zwane dalej „deklarowanymi okresami zajęcia gruntu”.

    Opłaty pobiera się wyłącznie za deklarowane okresy zajęcia gruntu.

    Na obszarze Rynku, pl. Solnego, ulic: Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do Kazimierza Wielkiego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, deklarowany okres zajęcia gruntu nie może obejmować okresu pomiędzy 15 listopada a 31 stycznia.

    Dla ustalenia wysokości stawek wprowadza się podział Wrocławia na strefy:

        strefa 1 – obszar objęty parkiem kulturowym Stare Miasto we Wrocławiu (Uchwała nr L VVI 465/14 Rady Miejskiej Wrocławia, zmieniona uchwałą nr XXXIV686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016r.) mapka parku kulturowego Stare Miasto

        strefa 2 – pozostały obszar miasta.

9) Wysokość stawki za miesiąc za zajęcie 1m2 powierzchni w deklarowanym okresie zajęcia gruntu wynosi:

        30 zł plus VAT w strefie 1;

        10 zł plus VAT w strefie 2.

10) W przypadku samowolnego zajęcia gruntu na cele związane z organizacją ogródka gastronomicznego, gestor uprawniony jest do obciążenia organizatora opłatą za korzystanie bez tytułu prawnego w wysokości 200% wysokości stawki czynszu określonej dla danej strefy.

Wzór umowy na organizację ogródków gastronomicznych: wzór umowy ogródka gastronomicznego ZZK

PATRZ TAKŻE: Informacja dot. ogródków gastronomicznych: https://www.wroclaw.pl/biznes/ogrodki-gastronomiczne