Zarządzenie nr 9469/23 z dnia 27.01.2023r. w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach zarządzanych
przez Prezydenta Wrocławia stanowiących własność Gminy Wrocław oraz w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych
przez Prezydenta Wrocławia.
Zarządzenie reguluje zasady postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych
w zakresie organizowania ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy i zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego zwany dalej ZZK, lub Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., zwane dalej WM oraz w pasie drogowym dróg publicznych
oraz wewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, zwany dalej ZDiUM.

 Tereny zarządzane przez ZZK:
ZZK jest także gestorem dla ogródków położonych w pasie drogowym dróg wewnętrznych: Rynku, pl. Solnego, ul. ul. Kuźniczej
(od ul. Kotlarskiej do p1. Uniwersyteckiego), Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do pl. Teatralnego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, skweru u zbiegu ulic Szewskiej i Wita Stwosza.
Wniosek należy złożyć w Zarządzie Zasobu Komunalnego, ul. św. Elżbiety 3 (kancelaria, parter, pokój nr 2).

Przed zawarciem umowy gestor powinien otrzymać od organizatora:

  1. wniosek określający lokalizację i powierzchnię ogródka, propozycję długości trwania umowy oraz terminu jej zawarcia oraz deklarowane okresy zajęcia gruntu;
  2. mapę zasadniczą do celów opiniodawczych w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji i wymiarów ogródka gastronomicznego
    oraz z zaznaczeniem położenia lokalu, w którym prowadzona jest podstawowa działalność gastronomiczna;
  3. tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny;
  4. projekt aranżacji ogródka gastronomicznego, zawierający m.in. rzut poziomy i pionowy ogródka, wraz z opinią koordynatora ds. plastycznego wystroju miasta Wydziału Architektury i Zabytków;
  5. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Wrocław w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz oświadczenie o niezaleganiu dla lokali gminnych zarządzanych przez Urząd Miejski Wrocławia, ZZK lub WM;
  6. w przypadku ogródka, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit b) zarządzenia – oświadczenie o braku miejsc konsumenckich w lokalu oraz braku sprzedaży i braku zamiaru sprzedaży alkoholu w lokalu i ogródku gastronomicznym;
  7. w uzasadnionych przypadkach opinię Działu Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej dotyczącą lokalizacji ogródka pod względem bezpieczeństwa;
  8. w przypadku lokalizacji ogródka o szczególnym statusie mogą być wymagane dodatkowe opinie lub zgody.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
tel: 71 776 24 41 (pierzeja wschodnia, Przejście Garncarskie, ul. Świdnicka, ul. Kuźnicza),
tel: 71 776 24 54 (pierzeja północna wew. i zewn., ul. Igielna, ul. Koszykarska, ul. Rydgiera),
tel: 71 776 24 65 (Przejście Żelaźnicze, Sukiennice, pierzeja zachodnia z pl. Gołębim, pl. Kościuszki),
tel: 71 776 24 39 (ul. Oławska, pl. Solny – tylko 2 pierzeje od strony Rynku),
tel: 71 776 24 58 (pierzeja południowa wew. i zewn. wnętrze podwórzowe Ruska 46a),

Inne lokalizacje:
Grunty stanowiące własność Gminy i zarządzane przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (północna, południowa i wschodnia,
część Wrocławia), www.wm.wroc.pl, siedziba główna spółki: ul. Namysłowska 8 (Centrum Grafit), 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 10.
Pas drogowy dróg publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, www.zdium.wroc.pl, ul. Długa 49, budynek B, pok. 112A (I piętro), tel. 71 376 08 40, 71 355 90 76 wew. 340.
Warunkiem zawarcia umowy na organizację ogródka gastronomicznego jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu użytkowego, prowadzenie
w nim działalności gastronomicznej, nieposiadanie zadłużenia wobec Gminy Wrocław oraz złożenie oświadczenia, że ogródek gastronomiczny zostanie zorganizowany i będzie utrzymywany zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”, zmienionej Uchwałą nr XXXII/686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 r., zmienionej Uchwałą nr  LVI/1213/21 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wnioski w sprawach z zakresu ochrony konserwatorskiej związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich oraz zaleceń
od 8 stycznia 2023 r. należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/).

Umowy zawierane są maksymalnie na 3 lata, nie na dłużej niż na czas na jaki organizator posiada tytuł prawny do lokalu, z którym związany jest ogródek gastronomiczny. W umowie, poza okresem na jaki została zawarta, wyznacza się okresy, w trakcie których organizator ma prawo zorganizować ogródek, zwane dalej „deklarowanymi okresami zajęcia gruntu”.

Opłaty pobiera się wyłącznie za deklarowane okresy zajęcia gruntu.

Na obszarze Rynku, pl. Solnego, ulic: Oławskiej (od Rynku do ul. Kazimierza Wielkiego), Świdnickiej (od Rynku do Kazimierza Wielkiego), Sukiennic, Przejścia Garncarskiego, Przejścia Żelaźniczego, deklarowany okres zajęcia gruntu nie może obejmować okresu pomiędzy 15 listopada a 31 stycznia.

Dla ustalenia wysokości stawek wprowadza się podział Wrocławia na strefy:
strefa 1 – obszar objęty parkiem kulturowym Stare Miasto we Wrocławiu (Uchwała nr L VVI 465/14 Rady Miejskiej Wrocławia, zmieniona uchwałą nr XXXIV686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016r.)
strefa 2 – pozostały obszar miasta.

Wysokość stawki za miesiąc za zajęcie 1m2 powierzchni w deklarowanym okresie zajęcia gruntu wynosi:
30 zł plus VAT w strefie 1;
10 zł plus VAT w strefie 2.

W przypadku samowolnego zajęcia gruntu na cele związane z organizacją ogródka gastronomicznego, gestor uprawniony jest do obciążenia organizatora opłatą za korzystanie bez tytułu prawnego w wysokości 200% wysokości stawki czynszu określonej dla danej strefy.

Wzór umowy na organizację ogródka gastronomicznego (pdf 906 KB)

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij