Jak złożyć zastrzeżenie | Regulamin rozliczania wody i ścieków | Regulaminy rozliczania ciepła

Zgodnie z umową najmu, najemca w pełni ponosi opłaty za media. Na poczet kosztów zużycia mediów, najemcy wpłacają ustalone przez zarządcę zaliczki. Jeżeli po rozliczeniu kosztów mediów, dokonanych na podstawie faktur dostawców mediów, wpłacone zaliczki nie pokrywają tych kosztów, każdy lokator winien uzupełnić niedopłatę. Zaliczki na następny okres rozliczeniowy są ustalane w oparciu o koszty poniesione w bieżącym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanej podwyżki taryfy dla ciepła lub ceny wody i ścieków.

Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem mediów należy do obowiązków właściciela lokali komunalnych.

Na podstawie Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego opłaty za media lub dostawę innych usług są to opłaty niezależne od właściciela, tj. Gminę Wrocław i mogą być pobierane przez Gminę jako właściciela tylko w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Opłaty za media są opłatami za dostawę do lokalu zimnej i ciepłej wody użytkowej, energii cieplnej i elektrycznej, gazu oraz odbiór nieczystości stałych (śmieci) i płynnych (szamba) w przypadku, gdy najemca nie ma indywidualnej umowy z dostawcą mediów lub usług.

W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

Rozliczenie opłat za media dokonywane są w okresach rozliczeniowych zgodnie z zapisami regulaminów.

W przypadku zainstalowania indywidualnych wodomierzy w lokalu płatność określa stosowne porozumienie, zawarte po dokonanym przez zarządcę odbiorze i plombowaniu wodomierzy. Wielkość zaliczki miesięcznej wnoszonej na poczet rzeczywistych kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzonych ścieków ustala się po 1 miesiącu od daty zaplombowania, przyjmując ilość zużytej wody w ciągu miesiąca w m3 X cena 1 m3 zimnej wody i ścieków ustalona przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków.

Informacja o rozliczeniu jest przekazywana pisemnie niezwłocznie po rozliczeniu kosztów za dany okres rozliczeniowy. W razie zwłoki w uiszczaniu należności z tytułu opłat za media, są doliczane odsetki zgodnie z obowiązującym przepisami. Opłaty wyżej wymienione są płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca bądź do 25 dnia każdego miesiąca (w zależności od zapisu w umowie najmu).

Jak złożyć zastrzeżenie 

We wszystkich sprawach dotyczących wielkości naliczonych zaliczek z tytułu opłat za media, jak i rozliczenia tych zaliczek w odniesieniu do rzeczywistych kosztów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurami Obsługi Klienta. Sprawy związane z rozliczaniem mediów należy zgłaszać NA PIŚMIE w Biurach Obsługi Klienta.
wzory dokumentów
karta odczytu wodomierza
zastrzeżenie do rozliczenia

Regulamin rozliczania wody i ścieków

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW W ZASOBACH ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy sposobu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław, zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław. Regulamin nie dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych, które posiadają umowy indywidualne na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z dostawcą mediów.
1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:
– Ustawa z dnia 21 lutego 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31/05 poz. 266 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70),
– Ustawą z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. nr 139/06 poz. 993 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (DZ.U. nr 243/04 poz. 2441).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:
– lokatora – w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego,
– najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego,
– osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego,
– za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu,
– za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe.
– inne podmioty korzystające z dostawy wody i odprowadzenia ścieków za pośrednictwem przyłączy położonych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (w tym dzierżawcy gruntów, garaży, pawilonów handlowych).

§ 2

Rozliczeniu podlegają całkowite koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków dostarczane do nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław.
1. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku z tym, że gdy kilka budynków posiada wspólny pomiar dostarczanej wody lub korzysta ze wspólnego dla nich osadnika, zbiornika bezodpływowego – szamba lub wspólnej oczyszczalni ścieków, rozliczenie obejmuje całą grupę budynków wspólnie zaopatrywanych w wodę lub korzystających ze wspólnych urządzeń odbierających i oczyszczających ścieki. Budynek lub grupa budynków, o których mowa powyżej stanowi węzeł rozliczeniowy.
2. Na całkowity koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dotyczący węzła rozliczeniowego składa się suma kosztów, wynikająca z faktur lub innych dokumentów księgowych wystawionych przez dostawcę wody i/lub odbiorcę ścieków w okresie rozliczeniowym.
3. Dla węzła rozliczeniowego do którego należą również budynki stanowiące własność lub będące w zarządzie innych podmiotów, całkowity koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków pomniejsza się o koszty przypadające na budynki nie będące w zasobach Zarządu Zasobu Komunalnego, które oblicza się dokonując podziału kosztów przy zastosowaniu metod wykorzystujących:
– w przypadku budynków opomiarowanych -odczyty urządzeń odliczających ( wodomierzy,
przepływomierzy ),
– w przypadku braku opomiarowania procentowy udział w kosztach, uwzględniający faktyczne zużycie w lokalach opomiarowanych i normy zużycia przypisane do lokali nieopomiarowanych, przy czym koszty przypisane dla poszczególnych budynków winny zawierać koszty ewentualnych wycieków wody na odcinkach pomiędzy przyłączem a danym budynkiem.
4. Koszty całkowite dostawy wody pomniejsza się o koszt wody zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o koszt wody zużytej na roboty budowlane, wynikający z umów remontowych oraz o koszt wynikający z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy.

§ 3

1. Rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych dokonuje się co najmniej raz do roku.
2. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 m-cy, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego skrócenia bądź wydłużenia.

§ 4

1. Opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pobierana jest w formie miesięcznej zaliczki i podlega rozliczeniu w okresach rozliczeniowych jak w § 3.
2. Wysokość opłaty zaliczkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych winna być ustalana szacunkowo w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.
3. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie w przypadku:
– zmiany opłat wprowadzanych przez dostawców i usługodawców,
– w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Zasobu Komunalnego znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego bądź w wyniku rozliczenia,
– uzasadnionego wniosku użytkownika lokalu.
4. Opłaty zaliczkowe za dostawę wody i odprowadzenie ścieków są wnoszone przez użytkownika lokalu w terminie określonym w umowie najmu, dzierżawy lub zawiadomieniu o naliczeniu wynagrodzenia lub odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego.

§ 5

1. Lokale wyposażone w liczniki indywidualne wody rozliczane są według wskazań tych liczników indywidualnych wody z zastrzeżeniem §6 pkt.3.
2. W przypadku mieszkań nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów uwzględnia wyposażenie lokalu w urządzenia odbiorcze wody oraz urządzenia do podgrzania wody zimnej i będzie dokonywane na podstawie liczby osób zamieszkałych w lokalu oraz na podstawie norm zużycia wody określonych w załączniku nr 1.
3. W przypadku lokali użytkowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów następuje w oparciu o przeciętne normy zużycia wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8/02 poz. 70).
4. Przyjmuję się, że ilość odprowadzanych ścieków z lokalu jest równa ilości wody zgodnej z fakturami z wyjątkiem sytuacji, gdy ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody. W takim przypadku przyjmuje się, że ilość oprowadzonych ścieków jest zgodna z ilością wynikającą z faktur za wywóz nieczystości płynnych.

§ 6

Rozliczenia kosztów dokonuje się wg poniżej przedstawionych zasad:
1) w budynkach z lokalami nie wyposażonymi w liczniki indywidualne wody:
a) dla lokali użytkowych:

wzor1
gdzie:
KLun – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych nieopomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
NLun – normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody w okresie rozliczeniowym, przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ),
CLu – cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi
b) dla lokali mieszkalnych:

wzor2

gdzie:
KLmn – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadająca na lokal mieszkalny nieopomiarowany,
Z – zużycie wody w budynku pomniejszone o normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 )oraz zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
IL– liczba osób w lokalu,
NLmn – przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
∑mn – suma iloczynów poszczególnych lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki indywidualne wody wchodzące w skład węzła rozliczeniowego,
2) W budynkach z lokalami, których część wyposażona jest w liczniki indywidualne wody:
a) dla lokali użytkowych:
– opomiarowanych:
gdzie:

wzor3

KLuo – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLuo – zużycie wody i odprowadzenia ścieków dla lokali użytkowych opomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym stanowiących różnicę pomiędzy stanem licznika indywidualnego wody na koniec okresu rozliczeniowego i na początek okresu rozliczeniowego,
CLu – cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
– nieopomiarowanych:
gdzie:
KLun – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali użytkowych nieopomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym,
N Lun – normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody w okresie rozliczeniowym, przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ),
CLu – cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
b) dla lokali mieszkalnych
– opomiarowanych:

wzor5

gdzie:
KLmo koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLmo – zużycie wody i odprowadzenia ścieków dla lokali mieszkalnych opomiarowanych w danym okresie rozliczeniowym stanowiących różnicę pomiędzy stanem licznika indywidualnego wody na koniec okresu rozliczeniowego i na początek okresu rozliczeniowego,
CLm – cena 1m3 za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,
– nieopomiarowanych:

wzor6

gdzie:
KLmn – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokal mieszkalny,
Z – zużycie wody w budynku pomniejszone o normatywne zużycie wody w lokalach użytkowych nie posiadających opomiarowania zużycia wody przyjmowane wg przeciętnych norm zużycia wody ( D.U nr 8/02 poz.70 ) oraz zużytej na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
ZLuo -zużycie wody w lokalach użytkowych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
ZLmo -zużycie wody w lokalach mieszkalnych opomiarowanych w okresie rozliczeniowym,
IL – liczba osób w lokalu,
NLmn– przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
∑mn – suma dla lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki indywidualne wody wchodzące w skład węzła rozliczeniowego,
3) w budynkach ze wszystkimi lokalami wyposażonymi w liczniki indywidualne wody rozliczenie kosztów następuje proporcjonalnie do wskazań liczników z uwzględnieniem różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań liczników indywidualnych wody zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody wg poniższego wzoru:

wzor8
lub

wzor9
gdzie:
KLm – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokale mieszkalne,
KLu – koszt dostawy wody i odprowadzania ścieków przypadający na lokale użytkowe,
Z – zużycie wody w budynku pomniejszone o zużycie wody na cele porządkowe, wynikający z umów na wykonanie usług porządkowych, o zużycie wody na roboty budowlane, wynikające z umów remontowych oraz o zużycie wynikające z awarii instalacji wewnętrznej budynku nie przeznaczonej do wyłącznego użytku użytkowników lokali, o ile nie powstała z ich winy,
ZLm – zużycie wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych,
ZLu – zużycie wody i odprowadzania ścieków w lokalach użytkowych,
CLm – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych,
CLu – cena 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzanie ścieków dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi,
4) w budynkach, w których ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody rozliczenie kosztów wody następuje wg wzorów z § 6 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 3).
5) w budynkach, w których ilość wywiezionych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych jest mniejsza od ilości zużytej wody rozliczenie kosztów nieczystości płynnych następuje wg poniższego wzoru:
gdzie:
KnpL – koszt odprowadzenia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, w lokalu wchodzącym w skład jednego węzła rozliczeniowego,
Knp – całkowity koszt odprowadzenia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, na podstawie faktur w danym okresie rozliczeniowym, dotyczący danego węzła rozliczeniowego,
KL – koszt zużycia wody w lokalu, wchodzącym w skład danego węzła rozliczeniowego, w danym okresie rozliczeniowym,
6) W szczególnych przypadkach, gdy w danym budynku ilość lokali nie posiadających opomiarowania zużycia wody jest znikoma w stosunku do lokali posiadających takie opomiarowanie, co może powodować kumulowanie się błędów pomiarowych i nieuzasadnione znaczne różnice pomiędzy zużyciem wody w budynku wykazywanym przez wodomierz główny i sumą wskazań z liczników indywidualnych wody, rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w takich budynkach dokonuje się według zasad indywidualnych uwzględniających technicznie dopuszczalne odchylenia pomiarowe zainstalowanych liczników indywidualnych wody, ilość osób w poszczególnych lokalach (lub normy zużycia wody w lokalach użytkowych), a także współczynniki wynikające z wyposażenia lokali w urządzenia odbiorcze wody.

§ 7

1. W przypadku zamiany, jak również zbycia lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia określającego stan i numer liczników indywidualnych wody na dzień zamiany, zbycia lokalu w przypadku lokalu opomiarowanego – załącznik nr 2.
2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lub zbycia lokalu. Podstawę rozliczenia stanowi pośredni odczyt liczników indywidualnych wody. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.
3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.
Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.
4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

§ 8

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez najemcę lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dotyczących tego lokalu to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w terminie najbliższej opłaty miesięcznej dotyczącej użytkowania lokalu, chyba, że w rozliczeniu został wskazany inny termin. Od wpłat dokonywanych po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
2. W przypadku, gdy wniesione zaliczki będą wyższe niż faktyczne koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w pierwszej kolejności nadwyżka zostanie zaliczona na poczet zobowiązań wobec Gminy. W razie braku takich zobowiązań nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej za media ,o której mowa w §4.
3. Jeżeli w wyniku reklamacji nastąpiła korekta rozliczenia indywidualnego lokalu, dotycząca poprzednich okresów rozliczeniowych, to różnica pomiędzy pierwotnym a skorygowanym rozliczeniem pomniejsza lub powiększa koszty okresu bieżącego.

§ 9

1. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani są do niezwłocznego podawania do ewidencji Zarządu Zasobu Komunalnego zmiany w liczbie osób zamieszkałych w lokalu oraz zmiany wyposażenia technicznego, które ma wpływ na ustalenie wysokości naliczeń, a użytkownicy lokali użytkowych zmian prowadzonej działalności. Zmiany w liczbie mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych powodujące okresowe nie zamieszkiwanie winno być udokumentowane poprzez przedstawienie dokumentów świadczących o zameldowaniu stałym lub czasowym zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. Tylko udokumentowane zgodnie z ww. ustawą przypadki nieprzebywania w lokalu powyżej 2 miesięcy będą miały wpływ na rozliczenie kosztów w tym okresie.
2. W przypadku stwierdzenia, iż w lokalu zamieszkuje większa liczba osób niż to wynika z ewidencji, a najemca lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji, Zarząd Zasobu Komunalnego dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu za cały okres pobytu większej liczby osób niż to wynika z ewidencji, nie dłużej jednak niż trzy lata wstecz oraz nalicza zaliczkę w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie osób. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla budynku w bieżącym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 10

1. Rozliczenie lokali wg wskazań z liczników indywidualnych wody możliwe jest dopiero po zaplombowaniu liczników indywidualnych wody i podpisaniu przez przedstawiciela Zarządu Zasobu Komunalnego i użytkownika lokalu protokołu plombowania liczników indywidualnych wody oraz porozumienia w sprawie montażu indywidualnych liczników poboru wody.
2. Rozliczenie wg wskazań liczników indywidualnych wody nastąpi od 1-go dnia miesiąca następnego z uwzględnieniem stanu początkowego wskazań liczników indywidualnych wody na dzień plombowania, zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Ustalone przed zainstalowaniem liczników indywidualnych wody odpłatności za zużycie wody i odprowadzenie ścieków obowiązują do końca miesiąca, w którym nastąpił odbiór liczników indywidualnych wody. Po upływie tego terminu użytkownik lokalu rozliczany będzie za zużycie wody w lokalu za pomocą wskazań liczników indywidualnych wody.

§ 11

1. Najemca jest zobowiązany do udostępnienia lokalu osobom posiadającym stosowne upoważnienia wystawione przez Zarząd Zasobu Komunalnego, w celu dokonania odczytu liczników indywidualnych wody zainstalowanych w lokalu.
2. W przypadkach uzasadnionego braku możliwości udostępnienia lokalu w terminie dokonywania odczytów użytkownik lokalu zobowiązany jest do dostarczania odczytów liczników indywidualnych wody do właściwego w miejscu zamieszkania Biura Obsługi Klienta lub siedziby Zarządu Zasobu Komunalnego w terminie 14 dni od dnia ,w którym dokonywano odczytów w budynku.
3. W razie niedostarczenia dwóch kolejnych odczytów liczników indywidualnych wody, koszty zużycia wody w lokalu i odprowadzenia ścieków rozliczane będą według zasad przewidzianych dla lokali nieopomiarowanych, do momentu ponownego odbioru liczników indywidualnych wody przez upoważnioną osobę potwierdzonego protokołem odbioru liczników indywidualnych wody.
4. Zarząd Zasobu Komunalnego zastrzega sobie prawo kontroli wskazań liczników indywidualnych wody oraz kontroli wyposażenia lokalu w urządzenia odbiorcze wody i urządzenia do podgrzania wody zimnej oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w dowolnym terminie w danym roku.
5. Odczyt stanu liczników indywidualnych wody dokonuje się z dokładnością do 1m3 .
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego odczytu stanu liczników indywidualnych wody w danym okresie rozliczeniowym, dokonuje się kontrolnego spisu stanu liczników indywidualnych wody i stosownej korekty rozliczenia. Powstałe z tego tytułu różnice zużycia wody i odprowadzenia ścieków wprowadza się do następnego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem cen obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

§12

1. Zgodnie z ustawą Prawo o miarach i zarządzeniami prezesa Głównego Urzędu Miar liczniki indywidualne wody podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych zarówno dla liczników indywidualnych wody zimnej i ciepłej regulują stosowne przepisy.
2. Wskazania zalegalizowanego licznika indywidualnego wody będą uznawane w rozliczeniach kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków jedynie po ponownym jego zaplombowaniu przez upoważnioną osobę potwierdzonym protokołem plombowania liczników indywidualnych wody.

§13

1. Zastrzeżenia dotyczące rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków mogą być składane w formie pisemnej w terminie i w miejscu określonym w zawiadomieniu nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zastrzeżenia wniesione po terminie określonym w zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
2. Zastrzeżenia rozpatrzone zostanie przez Zarząd Zasobu Komunalnego w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

§14

Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
1) nie dokonywanie zmian usytuowania liczników indywidualnych wody bez zgody Zarządu Zasobu Komunalnego,
2) zachowanie w stanie nienaruszonym oplombowania liczników indywidualnych wody nałożonych przez producenta urządzeń,
3) zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Zarządu Zasobu Komunalnego dogodnego dostępu do liczników indywidualnych wody oraz możliwości wykonania prac związanych z ich prawidłową eksploatacją,
4) sprawdzanie na bieżąco działania liczników indywidualnych wody,
5) umożliwienie dokonania odczytu liczników indywidualnych wody przez osoby upoważnione przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
6) w sytuacjach uzasadnionych, na wezwanie Zarządu Zasobu Komunalnego dokonanie odczytu liczników indywidualnych wody zainstalowanych w lokalu i zgłoszenie ich stanu do właściwego wg miejsca zamieszkania Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego w wyznaczonym terminie,
7) należyta dbałość o liczniki indywidualne wody, w szczególności chronienie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytów.
8) niezwłoczne powiadamianie właściwego wg miejsca zamieszkania Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego o fakcie nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację.

§15

W przypadkach:
a) stwierdzenia faktu pobierania wody poza licznikami indywidualnymi wody, uszkodzenia liczników indywidualnych wody lub plomby, nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację, manipulowania przy licznikach indywidualnych wody, które spowodować może zafałszowanie rzeczywistego pomiaru ,
b) stwierdzenia nieprawidłowego opomiarowania lokalu,
c) zgłoszenia przez użytkownika lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania liczników indywidualnych wody posiadających ważną legalizację,
d) utraty cech legalizacyjnych dla licznika indywidualnego,
rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dokonuje się jak dla
lokalu nie wyposażonego w liczniki indywidualne wody tj. lokal uznaje się za
nieopomiarowany.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia liczników indywidualnych wody spowodowanego ich nieprawidłową eksploatacją, użytkownik lokalu ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy liczników indywidualnych wody.
Zatwierdził:
……………………………………
ZAŁĄCZNIK NR 1
Tabela 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody.
wyposażenie mieszkania w instalacje

przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych nie wyposażonych w liczniki indywidualne wody
m3/mieszkańca (miesiąc)
wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji) pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

0,9
wodociąg, ubikacja bez łazienki

1,5 – 1,8*
wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

2,1 – 2,7*
wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler)

2,4 – 3,0*
wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

4,2 – 5,4 *
* – wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej
ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby przekazującej lokal) legitymujący się Dowodem Osobistym nr …………………………………………….. przekazuję licznik indywidualny wody na dzień ……………………… położony w lokalu nr ……. przy ul. …………………………………………… nr licznika indywidualnego wody
1. ………………….. ze stanem ………………… [m3] 2. ………………….. ze stanem ………………… [m3] 3. ………………….. ze stanem ………………… [m3] 4. ………………….. ze stanem ………………… [m3] Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………. (imię i nazwisko osoby przejmującej lokal) legitymujący się Dowodem Osobistym nr …………………………………………………………………… przyjmuję licznik indywidualny wody
1. nr . …………………….
2. nr . …………………….
3. nr . …………………….
4. nr . …………………….
na dzień i ze stanem podanym powyżej.

 

Regulaminy rozliczania ciepła

30 czerwca 2008 r wprowadzone zostały regulaminy rozliczania ciepła w budynkach Gminy Wrocław znajdujących się w zarządzie ZZK. Regulaminy opracowane zostały w trzech wariantach:
1. wg urządzeń pomiarowych, dla budynków opomiarowanych;
2. z powierzchni, dla budynków z ciepłą wodą;
3. z powierzchni, dla budynków bez ciepłej wody;

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ WSKAZANIA CIEPŁOMIERZY LUB URZĄDZEŃ WSKAŹNIKOWYCH ORAZ KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALII. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określaniu opłat zaliczkowych za energię cieplną i okresowym rozliczaniu jej kosztów w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław.

§ 2

1. Regulamin niniejszy reguluje sposób rozliczania kosztów energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży przy zastosowaniu metody wykorzystującej wskazania ciepłomierzy lub urządzeń wskaźnikowych.

2. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących przepisach:

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)

– Ustawa z dnia 21 luty 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 31/05 poz. 266) z późniejszymi zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 25 października 2006r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia lutego 2007r.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz. 836)

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8/02 poz.70 ).

– Ustawa Prawo o miarach ( Dz.U. nr 243 z 2004r poz.2441)

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:

– lokatora – w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

– najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego.

– osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

– za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu.

– za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe oraz użytkownika lokalu użyczonego.

§ 3

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku ponoszone przez ZZK w związku z:

– opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

– eksploatacją własnych źródeł ciepła oraz sieci przesyłowych i węzłów cieplnych obsługujących poszczególne budynki.

2. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku, a jeżeli uwarunkowane jest to niemożnością zainstalowania układów pomiarowych odrębnych dla każdego budynku to dla grupy budynków.

3. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła, koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 4

Koszty ciepła dla budynków wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dzieli się na koszty wytwarzania ciepła zużytego na cele ogrzewania (c.o.) oraz na cele podgrzania i cyrkulacji wody użytkowej (c.w.u.).

§ 5

Ustalanie kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania następuje przez odjęcie kosztu ciepła zużytego do przygotowania ciepłej wody użytkowej od całkowitego kosztu zużytego ciepła.

§ 6

W przypadku braku podlicznika na c.o. lub c.w.u. podstawą ustalenia kosztów ciepłej wody użytkowej jest koszt zużycia ciepłej wody w okresie pozagrzewczym ( w miesiącach letnichtj. VI – VII – VIII ).

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ WSKAZANIA CIEPŁOMIERZY LUB URZĄDZEŃ WSKAŹNIKOWYCH

§ 1

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 2

1. Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

2. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednim okresie rozliczeniowych powiększone o prognozowany wzrost cen nośników ciepła.

3. W przypadku nieuregulowania w terminie należności wynikających z tytułu ustalonych opłat zaliczkowych za dostawę energii cieplnej do lokalu od ww. należności naliczane będą odsetki.

4. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 3

Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane będą przez firmę specjalistyczną, przez pracowników ZZK lub inne upoważnione osoby.

§ 4

1. Całkowity koszt ogrzewania budynku składa się z :

a/ kosztu ogrzewania poszczególnych lokali w budynku,

b/ kosztu ogrzania części wspólnych.

2. W przypadku wyposażenia lokali mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynku w ciepłomierze lub urządzenia wskaźnikowe rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się według następującego schematu:

Indywidualne koszty c.o. lokalu Koszty stałe : Powierzchnia grzewcza budynku x Powierzchnia grzewcza lokalu

Koszty zmienne : Suma wskaźników ciepła z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych x Wielkość wskazań w lokalu z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych

3. Koszty stałe wyznacza się procentowo w wysokości 50% całkowitych kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Koszty te obejmują: koszty stałe zakupu na potrzeby c.o., koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych, koszty strat instalacji wewnętrznej nieopomiarowanej. Rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

Koszty zmienne centralnego ogrzewania rozliczane wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy, z wykorzystaniem współczynników wyrównawczych i rozliczane są wg wskazań pomierników lokalowych. Współczynniki wyrównawcze stosuje się ze względu na położenie lokalu w budynku.

4. Użytkownicy lokali będący właścicielami urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych ponoszą koszty związane z ich eksploatacją.

§ 5

1. Do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu przyjmowana jest aktualna powierzchnia grzewcza lokali wynikająca z umowy najmu lokalu lub innego dokumentu określającego powierzchnię grzewczą lub użytkową.

2. Zmiana powierzchni lokalu w rozliczeniu przyjmowana jest od następnego miesiąca, w którym ZZK powziął informację o zmianie.

3. W związku z rozliczaniem kosztów indywidualnie na każdy budynek, korekt rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali wynikających ze zmiany powierzchni nie dokonuje się wstecz.

4. Przez powierzchnię grzewczą należy rozumieć powierzchnię użytkową lokali, w których znajdują się grzejniki oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. przedpokój, łazienka, ubikacja itp.) nawet jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników.

§ 6

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia ,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Podstawę rozliczenia stanowi pośredni odczyt urządzeń wskaźnikowych lub ciepłomierzy. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK. Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy .

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

§7

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie. Od wpłat dokonanych po tym terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej za centralne ogrzewanie lokalu.

§ 8

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania należy składać w miejscu określonym w zawiadomieniu w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

2. W przypadku nie udostępnienia lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę wynik rozliczenia nie może podlegać odwołaniu.

3. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

§ 9

O terminie dokonywania odczytów osoba upoważniona powiadamia użytkowników lokali przez odpowiednie ogłoszenie umieszczane na klatkach schodowych.

§ 10

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest umożliwić dokonanie odczytu urządzenia pomiarowego.

2. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu w dwukrotnie wyznaczonym terminie, lub gdy użytkownik lokalu uniemożliwi dokonanie odczytu urządzenia pomiarowego, lub gdy odczyt jest niemożliwy z innego powodu w trybie określonym w pkt.2 zobowiązany on będzie uiścić za okres rozliczeniowy opłatę w wysokości tak jak dla lokalu nie opomiarowanego, o którym mowa w § 11 pkt1.

3. Rozliczenie to nie podlega korekcie po dokonaniu odczytu w następnym okresie rozliczeniowym.

§11

1. Użytkownicy lokali, którzy nie wyrazili zgody na opomiarowanie lokali ponoszą opłaty w wysokości wynikającej z kosztu ogrzania 1m2 w budynku w danym okresie rozliczeniowym powiększone o 30%, a w przypadku, gdy w wyniku takiego rozliczenia wyliczony koszt będzie mniejszy od najwyższego kosztu ogrzania 1 m2 lokalu w tym budynku wykazanego za pomocą podzielników ponoszą opłaty według najwyższego kosztu ogrzewania lokalu w tym budynku.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie niewspółmiernego (zbyt dużego lub zbyt małego) w stosunku do wynikającego z normalnego użytkowania lokalu zużycia ciepła wykazanego przez urządzenie pomiarowe, istnieje możliwość rozliczenia lokalu do wysokości kosztów wynikających z kosztów ogrzania 1m2 w budynku w danym okresie rozliczeniowym. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

§ 12

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZZK o dostrzeżonych uszkodzeniach podzielników kosztów, ciepłomierzy, bądź zaworów termostatycznych lub plomb.

2. W przypadku stwierdzenia faktu:

– uszkodzenia urządzeń wskaźnikowych lub plomb na urządzeniach,

– uszkodzenia ciepłomierza lub plomb na ciepłomierzach,

– zdemontowania lub wymiany bez zgody ZZK grzejników lub urządzeń pomiarowych

użytkownik lokalu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów ogrzewania zgodnie z § 11 pkt 1, przy czym w przypadku uszkodzenia urządzenia ponosi on dodatkowo koszty jego wymiany.

3. W przypadkach stwierdzenia prób zafałszowania pomiarów urządzeń pomiarowych i wskaźnikowych użytkownik lokalu rozliczany jest zgodnie z §11 pkt 1 regulaminu.

§ 13

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody ZZK, a w szczególności:

– montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych,

– spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania.

§ 14

W sytuacji gdy zostanie stwierdzone przez osoby upoważnione, że część urządzeń pomiarowych (powyżej 30% urządzeń opomiarowujących centralne ogrzewanie) jest wadliwa lub wykazuje błędy powodujące fałszywe wskazania rozliczenie zostanie wykonane wg powierzchni lokali.

III. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI

§ 1

Rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 2

Opłata za podgrzanie zimnej wody użytkowej pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczki i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

1. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalona jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.

2. Od opłat zaliczkowych dokonanych po terminie płatności naliczane będą odsetki.

3. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów

w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 3

1. Całkowitą ilość zużytej podgrzanej wody w budynku ustala się w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

2. Ilość wody podgrzanej, zużytej w poszczególnych lokalach wyposażonych w opomiarowanie zużycia wody podgrzanej ustala się w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody .

3. Ustalenie ilości zużytej podgrzanej wody w poszczególnych lokalach nie posiadających opomiarowania zużycia podgrzanej wody uwzględnia, poza całkowitą ilością wody podgrzanej w budynku:
dla lokali mieszkalnych:

– liczbę osób zamieszkałych w lokalu,

– współczynniki zależne od wyposażenia lokalu w urządzenia odbiorcze, opisane w regulaminie rozliczania kosztów dostarczanej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych , dla lokali użytkowych:

– zgodnie z umieszczonymi na wstępie regulacjami prawnymi

§ 4

Rozliczenie kosztów podgrzania dostarczonej do lokalu wody dokonuje się według poniższego schematu: Koszty podgrzania wody
: Ilość podgrzanej wody w budynku x Ilość podgrzanej wody w lokalu = Indywidualne koszty podgrzania wody dostarczonej do lokalu

§ 5

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy ciepłej wody dla tego lokalu wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie . Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy ciepłej wody do tego lokalu wówczas nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w § 2.

§ 6

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej składa się w miejscu określonym w zawiadomieniu w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

3. W przypadku nie udostępnienia lokalu dla dokonania odczytów wodomierzy c.w. w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę wynik rozliczenia nie może podlegać odwołaniu.

4. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

§ 7

1. Indywidualnym użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za energię zużytą do podgrzania wody jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosi mniej niż 45o C .

2. Upustu udziela się poprzez odpowiednie pomniejszenie zużycia ciepłej wody w danym lokalu wyliczone według poniższego wzoru:

(45 °C – trz )

UPUST = ———————– x Zz x 1/30 x l

45 °C

gdzie:

trz – rzeczywista temperatura ciepłej wody po dwóch minutach od momentu rozpoczęcia jej poboru

Zz – średniomiesięczne zużycie ciepłej wody w lokalu (upust nie dotyczy opłaty stałej) w danym okresie rozliczeniowym

I – liczba dni niedogrzania

3. Uwzględnienie upustów za niedogrzanie wody udzielonych indywidualnym użytkownikom lokali następuje przy dokonaniu rozliczenia kosztów podgrzania wody dostarczonej do danego budynku i poszczególnych lokali za okres rozliczeniowy , w którym niedogrzanie to wystąpiło.

4. Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania dostarczonej do lokalu ciepłej wody. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi upoważniona osoba i użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.

§ 8

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są w ciągu 14 dni do podawania do ewidencji ZZK zmiany w liczbie osób zamieszkałych w lokalu, a użytkownicy lokali użytkowych zmian prowadzonej działalności oraz ilości osób zatrudnionych. Zmiany w liczbie mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych powodujące okresowe nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu w okresie krótszym niż dwa miesiące lub powodujące nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu w okresie części każdego tygodnia lub miesiąca nie powodują zmiany wpisu w ewidencji i nie mają wpływu na rozliczenie kosztów w tym zakresie.

2. W przypadku stwierdzenia, iż w lokalu zamieszkuje większa liczba osób niż to wynika z ewidencji, a użytkownik lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji, ZZK dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu za cały okres pobytu większej liczby osób niż to wynika z ewidencji oraz nalicza zaliczkę w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie osób. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów zmiennych dostawy ciepłej wody do budynku w bieżącym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 9

1. Rozliczenie lokalu wg wskazań licznika – wodomierza możliwe jest dopiero po zaplombowaniu wodomierza przez pracownika ZZK i podpisaniu protokołu odbioru wodomierza (zał. nr 4 ) przez przedstawiciela ZZK i użytkownika lokalu .

2. W przypadku zaplombowania wodomierza w terminie innym niż do 4-go dnia miesiąca, rozliczenie wg wskazań wodomierza nastąpi od 1-go dnia miesiąca następnego. Jako stan początkowy wodomierza przyjmuje się wskazanie wodomierza w ostatnim dniu miesiąca, w którym wodomierz zaplombowano.

§ 10

1. Wodomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych określone są w cytowanych na wstępie regulacjach prawnych.

2. Użytkownicy lokali będący właścicielami urządzeń pomiarowych (wodomierzy) ponoszą koszty związane z ich eksploatacją (legalizacja, wymiana).

3. Zalegalizowany bądź wymieniony wodomierz będzie uznawany w rozliczeniach kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej jedynie po ponownym jego zaplombowaniu przez upoważnioną osobę oraz po spisaniu nowego protokołu odbioru wodomierza.

§ 11

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZZK o fakcie nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację.

2. W przypadkach:

– uszkodzenia wodomierza lub plomby, manipulowania przy wodomierzu lub stwierdzenia faktu pobierania wody poza wodomierzem, nieprawidłowego opomiarowania co może spowodować zafałszowanie pomiaru ,

– zgłoszenia przez użytkownika lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację ,

stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków.

3. Użytkownicy lokali zobowiązani są do należytej troski o wodomierze ciepłej wody, w szczególności do chronienia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytów.

§ 12

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenia kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Pozostałe koszty wynikające z rozliczenia lokalu za dany okres rozliczeniowy obciążają nowego użytkownika lokalu.

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy na podstawie umowy o remont , za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadkach opisanych w punktach 2,3,4 rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Zatwierdził: ………………………………

* niepotrzebne skreślić

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI ORAZ KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI

I. ZASADY OGÓLNE
§ 1

Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określaniu opłat zaliczkowych za energię cieplną i okresowym rozliczaniu jej kosztów w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław.

§ 2

1. Regulamin niniejszy reguluje sposób rozliczania kosztów energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży przy zastosowaniu metody wykorzystującej powierzchnię lokali.

2. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących przepisach:

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)

– Ustawa z dnia 21 luty 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 31/05 poz. 266) z późniejszymi zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 25
października 2006r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia lutego 2007r.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz. 836)

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8/02 poz.70 ).

– Ustawa Prawo o miarach ( Dz.U. nr 243 z 2004r poz.2441)

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:

– lokatora – w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

– najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego.

– osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

– za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu.

– za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe oraz użytkownika lokalu użyczonego.

§ 3

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku ponoszone przez ZZK w związku z:

– opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

– eksploatacją własnych źródeł ciepła oraz sieci przesyłowych i węzłów cieplnych obsługujących poszczególne budynki.

2. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku, a jeżeli uwarunkowane jest to niemożnością zainstalowania układów pomiarowych odrębnych dla każdego budynku to dla grupy budynków.

3. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła, koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 4

Koszty ciepła dla budynków wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dzieli się na koszty wytwarzania ciepła zużytego na cele ogrzewania (c.o.) oraz na cele podgrzania i cyrkulacja wody użytkowej (c.w.u.).

§ 5

Ustalanie kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania następuje przez odjęcie kosztu ciepła zużytego do przygotowania ciepłej wody użytkowej od całkowitego kosztu zużytego ciepła.

§ 6

W przypadku braku podlicznika na c.o. lub c.w.u. podstawą ustalenia kosztów ciepłej wody użytkowej jest koszt zużycia ciepłej wody w okresie pozagrzewczym ( letni tj. VI-VIII )

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIA METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI

§ 1

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 2

1. Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

2. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednim okresie rozliczeniowych powiększone o prognozowany wzrost cen nośników ciepła.

3. W przypadku nieuregulowania w terminie należności wynikających z tytułu ustalonych opłat zaliczkowych za dostawę energii cieplnej do lokalu od ww. należności naliczane będą odsetki.
4. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 3

1. Całkowity koszt ogrzewania budynku składa się z:

a/ części obejmującej koszty ogrzania poszczególnych lokali w budynku;

b/ części obejmującej koszty ogrzania wspólnych części i pomieszczeń budynku.

2. W celach rozliczeniowych część rzeczywistych, całkowitych kosztów ogrzewania budynku nie pokryta z powodu udzielenia upustów z tytułu niedogrzania obciąża właściciela instalacji centralnego ogrzewania.

3. W celu ustalenia wysokości odpłatności użytkowników poszczególnych lokali w danym budynku za centralne ogrzewanie, całkowity koszt centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy dzieli się przez sumaryczną powierzchnię grzewczą wszystkich lokali w budynku a uzyskany w ten sposób koszt ogrzania 1m2 mnoży przez powierzchnię poszczególnych lokali. Rozliczenie kosztów ogrzania lokali i przypadających na dany lokal kosztów ogrzania części i pomieszczeń wspólnych dokonuje się zgodnie z poniższym schematem.

Indywidualne koszty c.o. dla budynku :

Powierzchnia grzewcza lokali w budynku x Powierzchnia grzewcza lokalu = Indywidualne koszty c.o. dla lokalu

§ 4

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu, to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie. Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas nadpłata ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w §2.

§ 5

Indywidualnym użytkownikom w lokalach przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych temperatura w lokalu jest niższa od temperatury normatywnej, określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach. Upustów nie udziela się w przypadku gdy niedogrzanie dotyczy całego budynku. Upustu udziela się w wysokości obliczonej według poniższego wzoru:Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania lokalu . Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi uprawniona osoba oraz użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.

( tn – trz )
UPUST = ——————- x Oz x 1/30 x l
Tn

gdzie:
tn – temperatura normatywna
trz – rzeczywista temperatura w pomieszczeniu
Oz – miesięczna wysokość zaliczkowej opłaty za co.
I – liczba dni niedogrzania
Wp – współczynnik powierzchni niedogrzania

Powierzchnia niedogrzana
Wp = ———————————————-
Powierzchnia grzewcza lokalu

Warunkiem przyznania upustu jest ………………………………………………..

§ 6

1. Do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu przyjmowana jest aktualna powierzchnia grzewcza lokali wynikająca z umowy najmu lokalu lub innego dokumentu określającego powierzchnię grzewczą lub użytkową.

2. Zmiana powierzchni lokalu w rozliczeniu przyjmowana jest od następnego miesiąca, w którym ZZK powziął informację o zmianie.

3. W związku z rozliczaniem kosztów indywidualnie na każdy budynek ,korekt rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali wynikających ze zmiany powierzchni nie dokonuje się wstecz.

4. Przez powierzchnię grzewczą należy rozumieć powierzchnię użytkową lokali ,w których znajdują się grzejniki lub elementy grzejne oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. przedpokój ,łazienka, ubikacja itp.) nawet jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników.

§ 7

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia ,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK. Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

§ 8

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody ZZK a w szczególności:

– montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników
dotychczasowych,

– spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania.

§ 9

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania należy składać w siedzibie ZZK w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

2. Nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę nie może podlegać odwołaniu.

3. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

III. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI

§ 1

Rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 2

Opłata za podgrzanie zimnej wody użytkowej pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczki i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

1. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalona jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.

2. Od opłat zaliczkowych dokonanych po terminie płatności naliczane będą odsetki.

3. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów
w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 3

1. Całkowitą ilość zużytej podgrzanej wody w budynku ustala się w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

2. Ilość wody podgrzanej, zużytej w poszczególnych lokalach wyposażonych w opomiarowanie zużycia wody podgrzanej ustala się w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody .

3. Ustalenie ilości zużytej podgrzanej wody w poszczególnych lokalach nie posiadających opomiarowania zużycia podgrzanej wody uwzględnia, poza całkowitą ilością wody podgrzanej w budynku:
dla lokali mieszkalnych:
– liczbę osób zamieszkałych w lokalu,

– współczynniki zależne od wyposażenia lokalu w urządzenia odbiorcze, opisane w regulaminie

rozliczania kosztów dostarczanej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych, dla lokali użytkowych:

– zgodnie z umieszczonymi na wstępie regulacjami prawnymi

§ 4

Rozliczenie kosztów podgrzania dostarczonej do lokalu wody dokonuje się według poniższego schematu:
KOSZTY PODGRZANIA WODY :
Ilość podgrzanej wody w budynku x
Ilość podgrzanej wody w lokalu =
Indywidualne koszty podgrzania wody dostarczonej do lokalu

§ 5

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy ciepłej wody dla tego lokalu wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie . Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy ciepłej wody do tego lokalu wówczas nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w § 2

§ 6

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej składa się w miejscu określonym w zawiadomieniu w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

3. W przypadku nie udostępnienia lokalu dla dokonania odczytów wodomierzy c.w. w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę wynik rozliczenia nie może podlegać odwołaniu.

4. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

§ 7

1. Indywidualnym użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za energię zużytą do podgrzania wody jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosi mniej niż 45o C .

2. Upustu udziela się poprzez odpowiednie pomniejszenie zużycia ciepłej wody w danym lokalu wyliczone według poniższego wzoru:

( 450 C – trz )
UPUST = ——————- x Zz x 1/30 x l
450 C

gdzie:

trz – rzeczywista temperatura ciepłej wody po dwóch minutach od momentu rozpoczęcia jej poboru

Zz – średniomiesięczne zużycie ciepłej wody w lokalu (upust nie dotyczy opłaty stałej) w danym okresie rozliczeniowym

I – liczba dni niedogrzania

3. Uwzględnienie upustów za niedogrzanie wody udzielonych indywidualnym użytkownikom lokali następuje przy dokonaniu rozliczenia kosztów podgrzania wody dostarczonej do danego budynku i poszczególnych lokali za okres rozliczeniowy , w którym niedogrzanie to wystąpiło.

4. Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania dostarczonej do lokalu ciepłej wody. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi upoważniona osoba i użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.

§ 8

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są w ciągu 14 dni do podawania do ewidencji ZZK zmiany w liczbie osób zamieszkałych w lokalu, a użytkownicy lokali użytkowych zmian prowadzonej działalności oraz ilości osób zatrudnionych. Zmiany w liczbie mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych powodujące okresowe nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu w okresie krótszym niż dwa miesiące lub powodujące nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu w okresie części każdego tygodnia lub miesiąca nie powodują zmiany wpisu w ewidencji i nie mają wpływu na rozliczenie kosztów w tym zakresie.

2. W przypadku stwierdzenia, iż w lokalu zamieszkuje większa liczba osób niż to wynika z ewidencji, a użytkownik lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji, ZZK dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu za cały okres pobytu większej liczby osób niż to wynika z ewidencji oraz nalicza zaliczkę w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie osób. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów zmiennych dostawy ciepłej wody do budynku w bieżącym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 9

1. Rozliczenie lokalu wg wskazań licznika – wodomierza możliwe jest dopiero po zaplombowaniu wodomierza przez pracownika ZZK i podpisaniu protokołu odbioru wodomierza (zał. nr 4 ) przez przedstawiciela ZZK i użytkownika lokalu .

2. W przypadku zaplombowania wodomierza w terminie innym niż do 4-go dnia miesiąca, rozliczenie wg wskazań wodomierza nastąpi od 1-go dnia miesiąca następnego. Jako stan początkowy wodomierza przyjmuje się wskazanie wodomierza w ostatnim dniu miesiąca, w którym wodomierz zaplombowano.

§ 10

1. Wodomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych określone są w cytowanych na wstępie regulacjach prawnych.

2. Użytkownicy lokali będący właścicielami urządzeń pomiarowych (wodomierzy) ponoszą koszty związane z ich eksploatacją (legalizacja, wymiana).

3. Zalegalizowany bądź wymieniony wodomierz będzie uznawany w rozliczeniach kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej jedynie po ponownym jego zaplombowaniu przez upoważnioną osobę oraz po spisaniu nowego protokołu odbioru wodomierza.

§ 11

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZZK o fakcie nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację.

2. W przypadkach:

– uszkodzenia wodomierza lub plomby, manipulowania przy wodomierzu lub stwierdzenia faktu pobierania wody poza wodomierzem, nieprawidłowego opomiarowania co może spowodować zafałszowanie pomiaru ,

– zgłoszenia przez użytkownika lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację ,

stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków.

3. Użytkownicy lokali zobowiązani są do należytej troski o wodomierze ciepłej wody, w szczególności do chronienia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytów.

§ 12

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenia kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lub zbycia lokalu. Pozostałe koszty wynikające z rozliczenia lokalu za dany okres rozliczeniowy obciążają nowego użytkownika lokalu.

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy na podstawie umowy o remont , za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadkach opisanych w punktach 2,3,4 rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUZYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określaniu opłat zaliczkowych za energię cieplną i okresowym rozliczaniu jej kosztów w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław.

§ 2

1. Regulamin niniejszy reguluje sposób rozliczania kosztów energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży przy zastosowaniu metody wykorzystującej powierzchnię lokali.

2. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących przepisach:

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)

– Ustawa z dnia 21 luty 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 31/05 poz. 266) z późniejszymi zmianami.

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 25 października 2006r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia lutego 2007r.)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz. 836)

– Ustawa Prawo o miarach ( Dz.U. nr 243 z 2004r poz.2441)

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:

– lokatora – w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

– najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego.

– osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

– za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu.

– za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe oraz użytkownika lokalu użyczonego.

§ 3

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku ponoszone przez ZZK w związku z:

– opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

– eksploatacją własnych źródeł ciepła oraz sieci przesyłowych i węzłów cieplnych obsługujących poszczególne budynki.

2. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku, a jeżeli uwarunkowane jest to niemożnością zainstalowania układów pomiarowych odrębnych dla każdego budynku to dla grupy budynków.

3. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła, koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIA METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI

§ 1

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 2

1. Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

2. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednim okresie rozliczeniowych powiększone o prognozowany wzrost cen nośników ciepła.

3. W przypadku nieuregulowania w terminie należności wynikających z tytułu ustalonych opłat zaliczkowych za dostawę energii cieplnej do lokalu od ww. należności naliczane będą odsetki.

4. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 3

1. Całkowity koszt ogrzewania budynku składa się z:

a/ części obejmującej koszty ogrzania poszczególnych lokali w budynku;

b/ części obejmującej koszty ogrzania wspólnych części i pomieszczeń budynku.

2. W celach rozliczeniowych część rzeczywistych, całkowitych kosztów ogrzewania budynku nie pokryta z powodu udzielenia upustów z tytułu niedogrzania lokali obciąża właściciela instalacji centralnego ogrzewania.

3. W celu ustalenia wysokości odpłatności użytkowników poszczególnych lokali w danym budynku za centralne ogrzewanie, całkowity koszt centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy dzieli się przez sumaryczną powierzchnię grzewczą wszystkich lokali w budynku a uzyskany w ten sposób koszt ogrzania 1m2 mnoży przez powierzchnię poszczególnych lokali. Rozliczenie kosztów ogrzania lokali i przypadających na dany lokal kosztów ogrzania części i pomieszczeń wspólnych dokonuje się zgodnie z poniższym schematem.

Indywidualne koszty c.o. dla budynku :

Powierzchnia grzewcza lokali w budynku x Powierzchnia grzewcza lokalu = Indywidualne koszty c.o. dla lokalu

§ 4

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu, to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie. Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas nadpłata ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w §2.

§ 5

Indywidualnym użytkownikom w lokalach przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych temperatura w lokalu jest niższa od temperatury normatywnej, określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach. Upustów nie udziela się w przypadku gdy niedogrzanie dotyczy całego budynku. Upustu udziela się w wysokości obliczonej według poniższego wzoru.

( tn – trz )
UPUST = ——————- x Oz x 1/30 x l
Tn

gdzie:
tn – temperatura normatywna
trz – rzeczywista temperatura w pomieszczeniu
Oz – miesięczna wysokość zaliczkowej opłaty za co.
I – liczba dni niedogrzania
Wp – współczynnik powierzchni niedogrzania

Powierzchnia niedogrzana
Wp = ———————————————-
Powierzchnia grzewcza lokalu

Warunkiem przyznania upustu jest ……………………………..

Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania lokalu . Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi upoważniona osoba oraz użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.

§ 6

1. Do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu przyjmowana jest aktualna powierzchnia grzewcza lokali wynikająca z umowy najmu lokalu lub innego dokumentu określającego powierzchnię grzewczą lub użytkową.

2. Zmiana powierzchni lokalu w rozliczeniu przyjmowana jest od następnego miesiąca, w którym ZZK powziął informację o zmianie.

3. W związku z rozliczaniem kosztów indywidualnie na każdy budynek ,korekt rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali wynikających ze zmiany powierzchni nie dokonuje się wstecz.

4. Przez powierzchnię grzewczą należy rozumieć powierzchnię użytkową lokali ,w których znajdują się grzejniki lub elementy grzejne oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. przedpokój ,łazienka, ubikacja itp.) nawet jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników.

§ 7

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia ,którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK. Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

§ 8

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody ZZK a w szczególności:

– montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych, spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania.

§ 9

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania należy składać w siedzibie ZZK w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

2. Nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę nie może podlegać odwołaniu.

3. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

Zatwierdził: ………………………………

* niepotrzebne skreślić

REGULAMIN ROZLICZENIA CIEPŁA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ WSKAZANIA LOGOTERM

§ 1

Niniejszy Regulamin ustala się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określaniu opłat zaliczkowych za energię cieplną i okresowym rozliczaniu jej kosztów w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK), będący jednostką budżetową Gminy Wrocław, stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław, wyposażonych w indywidualne stacje wymiennikowe tzw. logotermy.

§ 2

1. Regulamin niniejszy reguluje sposób rozliczania kosztów energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży, zwanych w dalszej części regulaminu lokalami, przy zastosowaniu metody wykorzystującej wskazania logoterm.

2. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących przepisach:

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami);

– Ustawa z dnia 21 luty 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 31/05 poz. 266) z późniejszymi zmianami;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 25 października 2006r.);

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia lutego 2007r.);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 590 z późniejszymi zmianami);

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr 74 poz. 836);

– Ustawa Prawo o miarach ( Dz. U. nr 243 z 2004r poz.2441).

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:

– lokatora, w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego;

– najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego;

– osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego;

– za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu;

– za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe oraz użytkownika lokalu użyczonego;

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o logotermach, należy przez to rozumieć urządzenie zapewniające dostawę energii cieplnej i służące do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania i regulacji temperatury w lokalu.

§ 3

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku ponoszone przez ZZK w związku z opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła.

2. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku, a jeżeli uwarunkowane jest to niemożnością zainstalowania układów pomiarowych odrębnych dla każdego budynku to dla grupy budynków.

3. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła, koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

§ 4

Rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie
do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.

§ 5

1. Rozliczeniu podlega suma kosztów poniesionych przez ZZK na zakup energii cieplnej do budynku lub grupy budynków w danym okresie rozliczeniowym, w oparciu o faktury wystawione przez dostawców.

2. Na sumę kosztów zakupu składają się następujące składniki:

a) opłata za ciepło;

b) opłata za przesył ciepła;

c) opłata za nośnik;

d) opłata za moc zamówioną;

e) opłata za przesył mocy zamówionej;

f) opłata abonamentowa

3. Opłata wynikająca z różnicy wskazań licznika głównego (na podstawie których, dostawca energii cieplnej obciąża kosztami zmiennymi ZZK), w stosunku do sumy wskazań liczników mieszkaniowych;

4. Opłata za dostarczoną do lokalu energię pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta
ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w okresach rozliczeniowych, o których mowa
w § 4 regulaminu.

5. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu,
w oparciu o koszty ponoszone w poprzednim okresie rozliczeniowym powiększone
o prognozowany wzrost cen dostawy ciepła.

6. W przypadku nieuregulowania w terminie należności wynikających z tytułu ustalonych opłat zaliczkowych za dostawę energii cieplnej do lokalu od ww. należności, naliczane będą odsetki.
7. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym:

– w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf;

– w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie
okresu rozliczeniowego.

§ 6

1. Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane będą przez firmę specjalistyczną, przez pracowników ZZK lub inne upoważnione osoby.

2. O terminie dokonywania odczytów osoba upoważniona powiadamia użytkowników lokali przez odpowiednie ogłoszenie umieszczane na klatkach schodowych.

§ 7

1. Do celów rozliczeń całkowity koszt energii cieplnej budynku dzieli się na :

§ koszt zmienny – koszt zużycia energii cieplnej w poszczególnych lokalach w budynku (na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody), ustalony jako 70 % kosztów, o których mowa w § 2 niniejszego rozdziału;

§ koszt stały – pozostały koszt (straty ciepła, opłaty stałe) ustalony na poziomie
30 % kosztów, o których mowa w § 2 niniejszego rozdziału.

2. Rozliczenia kosztów ciepła w lokalu dokonuje się poprzez:

§ wyliczenie kosztu zmiennego, który jest iloczynem zużytych GJ (według wskazań logoterm) i jednostkowej stawki 1 GJ stanowiącej wartość ilorazu kosztu zmiennego (§ 4 regulaminu) oraz sumy GJ zużytych przez wszystkie lokale w budynku;

§ obliczenie opłaty zmiennej przypadającej na dany lokal, która jest iloczynem zużytych GJ w lokalu i wyliczonej stawki jednostkowej za 1 GJ;

§ wyliczenie kosztu stałego jako średniej ceny jednostkowej za 1 m 2 w danym okresie rozliczeniowym stanowiącej wartość ilorazu kosztów stałych i łącznej powierzchni grzewczej budynku z wykorzystaniem współczynników wyrównawczych.;

§ obliczenie opłaty stałej przypadającej na dany lokal jako iloczyn powierzchni grzewczej lokalu
i wyliczonej stawki jednostkowej za 1 m 2 przy uwzględnieniu współczynników wyrównawczych.

3. Współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzanie lokalu stosuje się ze względu na położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych i energooszczędnych warunków eksploatacji.

§ 8

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w zawiadomieniu o rozliczeniu terminie.

2. Od wpłat dokonanych po tym terminie będą naliczane odsetki.

3. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej za centralne ogrzewanie lokalu.

§ 9

1. Do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu przyjmowana jest aktualna powierzchnia grzewcza lokali wynikająca z umowy najmu lokalu lub innego dokumentu określającego powierzchnię grzewczą lub użytkową oraz współczynniki wyrównawcze przyporządkowane do poszczególnych lokali zgodnie z kartą współczynników wyrównawczych budynku obowiązującą w Zarządzie Zasobu Komunalnego.

2. Przez powierzchnię grzewczą należy rozumieć powierzchnię użytkową lokali, w których znajdują się grzejniki oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. przedpokój, łazienka, ubikacja itp.) nawet, jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników.

3. Zmiana powierzchni grzewczej lokalu w rozliczeniu przyjmowana jest od następnego miesiąca, w którym ZZK powziął informację o zmianie.

§ 10

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Podstawę rozliczenia stanowi pośredni odczyt logoterm.

3. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy.

4. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów przypadających na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.

§ 11

1. Odwołanie dotyczące rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej można składać w miejscu określonym w zawiadomieniu w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty jego wniesienia.

2. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

§12

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie niewspółmiernego (zbyt dużego lub zbyt małego) w stosunku do wynikającego z normalnego użytkowania lokalu zużycia ciepła wykazanego przez urządzenie pomiarowe, istnieje możliwość rozliczenia lokalu do wysokości kosztów wynikających z kosztów ogrzania 1m2 w budynku w danym okresie rozliczeniowym. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

2. W sytuacji, w której lokal w poprzedzającym okresie rozliczeniowym został rozliczony wg powierzchni grzewczej, w bieżącym okresie rozliczeniowym, odczyt początkowy zostanie uśredniony na podstawie odczytu początkowego okresu poprzedzającego i odczytu końcowego okresu bieżącego.

§ 13

W przypadku stwierdzenia faktu:

– uszkodzenia urządzeń wskaźnikowych;
– uszkodzenia plomb na urządzeniach;
– zdemontowania lub wymiany bez zgody ZZK grzejników lub urządzeń pomiarowych;

– prób zafałszowania pomiarów urządzeń, użytkownik lokalu zobowiązany będzie do pokrycia kosztu wymiany urządzenia a koszt zużycia energii cieplnej zostanie wyliczony proporcjonalnie do powierzchni grzewczej lokalu powiększonej
o 30 %.

§ 14

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody ZZK, a w szczególności:

– montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych,

– spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania

§ 15

W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone przez osoby upoważnione, że część urządzeń pomiarowych (powyżej 30% urządzeń opomiarowujących) jest wadliwa lub wykazuje błędy powodujące fałszywe wskazania, rozliczenie zostanie wykonane wg powierzchni lokali.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2010 r. i obowiązuje również dla rozliczeń kosztów za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 oraz 01.07.2009 – 30.06.2010.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ WSKAZANIA LOGOTERM

Zakres czasowy rozliczania kosztów energii cieplnej dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Adres nieruchomości

Okres rozliczeniowy kosztów energii cieplnej

Więzienna 5

01lipiec – 30 czerwiec

Komuny Paryskiej 39 – 41

01 styczeń – 31 grudzień

Komuny Paryskiej 44-46

01 lipiec – 30 czerwiec

Długa 51

01 lipiec – 30 czerwiec

ZAŁĄCZNIK NR 2 pobierz