Zgodnie z umową najmu, najemca w pełni ponosi opłaty za media. Na poczet kosztów zużycia mediów, najemcy wpłacają ustalone przez zarządcę zaliczki. Jeżeli po rozliczeniu kosztów mediów, dokonanych na podstawie faktur dostawców mediów, wpłacone zaliczki
nie pokrywają tych kosztów, każdy lokator winien uzupełnić niedopłatę. Zaliczki na następny okres rozliczeniowy są ustalane w oparciu o koszty poniesione w bieżącym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem przewidywanej podwyżki taryfy dla ciepła lub ceny wody i ścieków.

Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem mediów należy do obowiązków właściciela lokali komunalnych.

Na podstawie Ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego opłaty
za media lub dostawę innych usług są to opłaty niezależne od właściciela, tj. Gminę Wrocław i mogą być pobierane przez Gminę jako właściciela tylko w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

Opłaty za media są opłatami za dostawę do lokalu zimnej i ciepłej wody użytkowej, energii cieplnej i elektrycznej, gazu oraz odbiór nieczystości stałych (śmieci) i płynnych (szamba) w przypadku, gdy najemca nie ma indywidualnej umowy z dostawcą mediów lub usług.

W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat
wraz z przyczyną ich podwyższenia.

Rozliczenie opłat za media dokonywane są w okresach rozliczeniowych zgodnie z zapisami regulaminów.

W przypadku zainstalowania indywidualnych wodomierzy w lokalu płatność określa stosowne porozumienie, zawarte
po dokonanym przez zarządcę odbiorze i plombowaniu wodomierzy. Wielkość zaliczki miesięcznej wnoszonej na poczet rzeczywistych kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzonych ścieków ustala się po 1 miesiącu od daty zaplombowania, przyjmując ilość zużytej wody w ciągu miesiąca w m3 X cena 1 m3 zimnej wody i ścieków ustalona przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków.

Informacja o rozliczeniu jest przekazywana pisemnie niezwłocznie po rozliczeniu kosztów za dany okres rozliczeniowy. W razie zwłoki
w uiszczaniu należności z tytułu opłat za media, są doliczane odsetki zgodnie z obowiązującym przepisami. Opłaty wyżej wymienione są płatne
z góry do 10 dnia każdego miesiąca bądź do 25 dnia każdego miesiąca (w zależności od zapisu w umowie najmu).

Jak złożyć zastrzeżenie 

We wszystkich sprawach dotyczących wielkości naliczonych zaliczek z tytułu opłat za media, jak i rozliczenia tych zaliczek w odniesieniu
do rzeczywistych kosztów należy kontaktować się bezpośrednio z Działem Rozliczeń Mediów z siedzibą przy ul. Karola Miarki 7.
Sprawy związane z rozliczaniem mediów można również składać NA PIŚMIE w Biurach Obsługi Klienta.
Kontakt e-mail: wr@zzk.wroc.pl

ZOBACZ: Regulamin rozliczania wody i ścieków oraz ciepła (pdf 1MB)

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij