Sprawy związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych  rozpatrywane są w siedzibie przy ulicy Spiżowej 29/31, tel. 071 333-59-17,  e-mail   km@zzk.wroc.pl

 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611), kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi, w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.  

 Kaucje mieszkaniowe wpłacone przed 12 listopada 1994 r. podlegające zwrotowi w przypadku opróżnienia i przekazaniu lokalu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej.

Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:

  1. decyzja o przydziale lokalu,
  2. umowa najmu,
  3. dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej,
  4. protokół – zdawczo- odbiorczy potwierdzający fakt opróżnienia i przekazania lokalu.

Druk wniosku nr 1

Kaucje mieszkaniowe wpłacone przed 12 listopada 1994 r. podlegające odliczeniu przy wykupie lokalu.

 Zgodnie z § 16 ust. 1 uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy – tekst jednolity: Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 468), na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym, zalicza się podlegającą zwrotowi zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową, wpłaconą przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o naliczenie kaucji mieszkaniowej.

Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:

  1. decyzja o przydziale lokalu,
  2. umowa najmu,
  3. dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej.

Druk wniosku nr 2

Kaucje wpłacone po 1 stycznia 2009r.

 Z dniem 1 stycznia 2009 r., zgodnie z § 15 uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r., w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009 – 2013 r. oraz zarządzeniem nr 5251/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2009r., w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zasad pobierania oraz zwrotu kaucji za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Wrocław, zawarcie umowy najmu uzależniono od wpłacenia  przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.

Kaucja wynosiła dziesięciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal.

Kaucja ta podlega zwrotowi w terminie miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

Zwrot zwaloryzowanej kaucji odnosi się wyłącznie do najemców, którzy ją wpłacili po dniu 01 stycznia 2009 r. i następuje w wysokości stanowiącej dziesięciokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal mieszkalny, obowiązującego w dniu zwrotu kaucji.

Wymagane dokumenty.

Wniosek o zwrot kaucji mieszkaniowej

Kserokopie wraz z oryginałami do wglądu:

  1. umowa najmu,
  2. dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej.
  3. dokument potwierdzający fakt nabycia lokalu na własność lub protokół zdawczo- odbiorczy, potwierdzający fakt opróżnienia w/w lokalu

               Druk wniosku nr 2

               Druk wniosku nr 3

Zgodnie z § 10 ust. 9 uchwały nr XLVIII/1165/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2014 – 2019 oraz zgodnie z § 7 ust. 9 uchwały nr XV/420/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020 – 2025 r., zawarcie umowy najmu nie jest uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu.