OGŁOSZENIA – oferty na zarządzanie nieruchomością

Górnicza 91- do 20.09.2021r.

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnicza 91 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:
– powierzchnia użytkowa budynku                                                300,86 m2
   w tym powierzchnia przynależna                                                 26,70 m2
– powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                                          230,72 m2
  (z pomieszczeniami przynależnymi)
– liczba lokali mieszkalnych w budynku                                            6 lokali,
– liczba lokali użytkowych w budynku                                              0  lokali
Nieruchomość składa się z działek numer 113/77 o powierzchni 0,0180 a, AM-15, obręb Pilczyce, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy`;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Dz.U. z 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany w załączniku

Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na parterze, pok. nr 2 w terminie do 20.09.2021 r. do godz. 15:00. Oferta winna być opisana; Górnicza 91 – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana. Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI:
Wymogi w zakresie świadczenia usług (doc 47KB)
Procedura oceny wymagań wobec podmiotu oferującego zarządzanie nieruchomościami Górnicza 94 (doc 41KB)

Klauzula informacyjna dla Oferentów:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górniczej 91 we Wrocławiu.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b oraz w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych – dowodowych oraz przez okres wypełnienia praw dotyczących roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje.

——————————————-

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zabrodzkiej 22-24 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:
– powierzchnia lokali mieszkalnych                                342,23 m2
– powierzchnia pomieszczeń przynależnych                    68,97 m2
– powierzchnia całkowita                                                411,20 m2 
Powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                              354,81 m2
( z pomieszczeniami przynależnymi)
Ilość lokali mieszkalnych w budynku                                  8 lokali
Ilość lokali użytkowych w budynku                                     0 lokali
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 42/2, o powierzchni 0,1005 ha, obręb Klecina, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 11, 234, 815);
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany w załączniku.
Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na parterze, pok. nr 2 w terminie do dnia 30.08.2021  r. do godz. 15.30.
Oferta winna być opisana; „Zabrodzkiej 22-24  – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana.
Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI:
Procedura oceny wymagań wobec podmiotu oferującego zarządzanie nieruchomościami – Zabrodzka 22-24
Wymogi w zakresie świadczenia usług

Klauzula informacyjna dla Oferentów:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zabrodzkiej 22-24 we Wrocławiu.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy
  i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b oraz w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego,
  ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych – dowodowych oraz przez okres wypełnienia praw dotyczących roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje.

————–

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skarbowców 23 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:

– powierzchnia lokali mieszkalnych                               297,08 m2 

– powierzchnia pomieszczeń przynależnych                  51,59 m2

– powierzchnia całkowita                                              348,67 m2 

– powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                         284,25 m2

( z pomieszczeniami przynależnymi)

– liczba lokali mieszkalnych w budynku                           4 lokali

– liczba lokali użytkowych w budynku                              0 lokali

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 5/3, o powierzchni 0,0726 ha, obręb Klecina, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy`;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 11, 234, 815);
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
  w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania
  i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie
  z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany  w załączniku.

Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na  zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na parterze, pok. nr 2 w terminie do dnia 16.08.2021  r. do godz. 15.30.

Oferta winna być opisana; „Skarbowców 23  – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana.

Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

PROCEDURA OCENY WYMAGAŃ WOBEC PODMIOTU

WYMOGI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Klauzula informacyjna dla Oferentów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Skarbowców 23 we Wrocławiu.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy
  i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b oraz w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego,
  ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych – dowodowych oraz przez okres wypełnienia praw dotyczących roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje.

——————————————-

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojrowickiej 14 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:

-pow. użytkowa budynku                                               264,64 m2 

w tym:  powierzchnia przynależna                               40 m2

– powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                            56,80+19,63 m2

( z pomieszczeniami przynależnymi)

– liczba lokali mieszkalnych w budynku                           4  lokale

– liczba lokali użytkowych w budynku                              0  lokali

Nieruchomość składa się z działki numer 43, AM-9, obręb Nowy Dwór, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy`;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Dz.U. z 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
  w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania
  i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie
  z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany  w załączniku.

Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na  zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na  parterze, pok. nr 2 w terminie do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00.

Oferta winna być opisana; „Wojrowicka 14 – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana.

Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

PROCEDURA OCENY WYMAGAŃ WOBEC PODMIOTU

WYMOGI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Klauzula informacyjna dla Oferentów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojrowickiej 14 we Wrocławiu.

2.. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy
i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b oraz w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego,
  ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych – dowodowych oraz przez okres wypełnienia praw dotyczących roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grabiszyńskiej 48 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:

– pow. użytkowa budynku                                               711,25 m2 

Powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                                           655,07 m2

Ilość lokali mieszkalnych w budynku                                  14 lokali

Ilość lokali użytkowych w budynku                                      2  lokali

Nieruchomość składa się z działki numer 10/5, o powierzchni 0,267 ha, AM-31, obręb
Stare Miasto, zabudowanej budynkiem wielolokalowym i wolnostojącym pomieszczeniem
gospodarczym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy`;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  – Dz.U. z 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy
  złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie
  zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
  w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania
  i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie
  z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne
  w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany        w załączniku.

Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na        zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na         parterze, pok. nr 2 w terminie do 2 lipca 2021 r. do godz. 15.30.

Oferta winna być opisana; „Grabiszyńska 48 – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana.

Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI

PROCEDURA OCENY WYMAGAŃ WOBEC PODMIOTU

WYMOGI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Klauzula informacyjna dla Oferentów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy
  ul. Grabiszyńskiej 48.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy
  i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego,
  ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych –
  dowodowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, uzupełniania
  niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
  narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane
  zautomatyzowane decyzje.

———————————————————————————————————————————–

Zarząd Zasobu Komunalnego z siedzibą przy ul. Św. Elżbiety 3, reprezentujący Gminę Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych w imieniu własnym i pozostałych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnicza 87 we Wrocławiu, informuje o możliwości złożenia ofert na zarządzanie powyższą nieruchomością.

Dane o nieruchomości:

– pow. użytkowa budynku                                               278,97 m2 

w tym:  powierzchnia przynależna                               26,74 m2

Powierzchnia  lokali Gminy Wrocław                                         185,73 m2

( z pomieszczeniami przynależnymi)

Ilość lokali mieszkalnych w budynku                                 6  lokali

Ilość lokali użytkowych w budynku                                    0  lokali

Nieruchomość składa się z działki numer 113/15, o powierzchni 0,0181 ha, AM-15, obręb Pilczyce, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Firmy świadczące usługi w tym zakresie zainteresowane zarządzaniem/ administrowaniem ww. nieruchomością  informuję o możliwości złożenia ofert zawierających minimum :

 • informacje o firmie:
  – liczba pracowników wg branż wykonywanych;
  – użytkowane programy`;
  – doświadczenie w zakresie zarządzania;
  – liczba klientów obrębie Wrocławia (ewentualnie referencje);
  – zakres prowadzonej działalności;
 • uwierzytelniona kopię aktualnego ubezpieczenia zarządcy od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Dz.U. z 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku oferenta będącego spółką cywilną należy złożyć obowiązującą umowę spółki;
 • propozycje korzystnych rozwiązań zarządzania dla nieruchomości;
 • projekty dokumentów rozliczeniowych rocznych, uchwał oraz umowy zarządzania oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o ile umowa zarządzania nie zawiera stosownych zapisów dot. RODO;
 • oświadczenie, iż Zarządca/Administrator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
  w stosunku do Wspólnoty za zawinione działania i zaniechania własne oraz działania
  i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje swoje obowiązki, według zasad ogólnych Kodeksu Cywilnego;
 • preferowane będą podmioty gospodarcze zatrudniające osoby, które uzyskały przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami „licencję zarządcy”;
 • Oświadczamy, że na dzień składania oferty przetwarzamy dane osobowe zgodnie
  z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą.

Zakres wymaganych usług określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferowana za usługi cena winna obejmować cały wymagany zakres świadczeń opisany        w załączniku.

Oferty zostaną przedstawione wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości, którzy na        zebraniu zdecydują o wyborze firmy.

Oferty przyjmowane będą w kancelarii ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, na         parterze, pok. nr 2 w terminie do 08.06.2021 r. do godz. 15:00.

Oferta winna być opisana; Górnicza 87 – oferta na zarządzanie”

O wyborze oferty zostanie poinformowana tylko ta firma, której oferta zostanie wybrana.

Właściciele zastrzegają sobie prawo nie wybrania żadnej oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

PROCEDURA OCENY WYMAGAŃ WOBEC PODMIOTU

WYMOGI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Klauzula informacyjna dla Oferentów:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Górniczej 87 we Wrocławiu.

2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru zarządcy i podpisania umowy o zarządzanie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a zarządcą na podstawie realizacji umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia – art.6 ust. 1 lit. b oraz w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Zarządu Zasobu Komunalnego,
  ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław, któremu zostało zlecone zbieranie ofert, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach archiwalnych – dowodowych oraz przez okres wypełnienia praw dotyczących roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje.