Prawa i obowiązki właściciela lokalu reguluje rozdział 3 ustawy o własności lokali.

1) Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jego obowiązków (art. 4)

2) Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Współkorzystanie z nieruchomości wspólnej będzie się odnosić w szczególności do takich urządzeń, jak klatki schodowe, windy, strychy oraz teren poza budynkiem. Korzystanie z takich urządzeń wspólnych, jak dachy, fundamenty, mury itp. z natury rzeczy będzie miało charakter bierny, determinowany funkcją tych urządzeń.

3) Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. (art.13)

4) Na żądanie zarządu (zarządcy) właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. (art. 13)

5) Art. 12 ust. 2 zobowiązuje właścicieli do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z przypadającymi na nich udziałami; w takim samym zakresie właścicielom przypadają pożytki i inne przychody z nieruchomości.

6) Właściciel jest zobowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.