ZAPLECZA BUDOWY, INWESTYCJE LINIOWE – CZASOWE UDOSTĘPNIENIA GRUNTU

 

W sprawie czasowego udostępnienia gruntów z przeznaczeniem na zaplecza budowy oraz inwestycje liniowe, w oparciu o w Zarządzenie nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r. w  sprawie  zasad  wydzierżawiania  i   wysokości   stawek   czynszu dzierżawnego  za  nieruchomości  zabudowane  i niezabudowane  Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na cele inne niż rolne, zawierane są umowy w formie protokołów uzgodnień. 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy (inwestora): NIP, Regon, KRS, nr telefonu, adres e-mail;
 2. Mapę ewidencyjną z zaznaczeniem wnioskowanego terenu: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia zajęcia (szerokość x długość podana w metrach);
 3. Określenie sposobu wykorzystania;
 4. W przypadku realizacji inwestycji przez wspólnoty mieszkaniowe w zakresie docieplenia budynku, z przekroczeniem granic nieruchomości:
 5. określenie powierzchni objętej wnioskiem:
 • na zaplecze budowy w związku z wykonaniem prac dociepleniowych, podanej w m2;
 • na dzierżawę terenu zajętego warstwą docieplenia, podanej w m2;

 

 1. podjęta uchwała WM w sprawie wykonania dokumentacji technicznej remontu elewacji i docieplenia ścian budynku oraz wykonania tych prac, podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu stanowiącego własność Gminy Wrocław w celu organizacji zaplecza budowy oraz dzierżawy gruntu trwale zajętego warstwą docieplenia
 2. W przypadku realizacji inwestycji liniowych Protokół z Narady Koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z załącznikiem graficznym w skali 1:500 i zaznaczoną trasą przebiegu sieci lub przyłącza;
 3. Określenie czasu planowanego zajęcia terenu i terminu rozpoczęcia prac;
 4. W przypadku prowadzenia prac przez wykonawców/podwykonawców należy dołączyć pełnomocnictwa uprawniające dany podmiot gospodarczy do reprezentacji i działania w imieniu inwestora.

Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

Przekazanie gruntu dla realizacji inwestycji nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, o który INWESTOR zobowiązany jest wystąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych do  właściwego Biura Obsługi Klienta ZZK, po uprzednim zawarciu protokołu uzgodnień określającego warunki czasowego udostępnienia nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r.

W przypadku niezachowania terminów zdania nieruchomości gruntowej przez Inwestora, samowolnego jej zajęcia lub niewłaściwego przywrócenia do pierwotnego stanu zarządca terenu ma prawo naliczyć karę umowną lub opłatę za bezumowne korzystanie zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia.

Inwestor w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest do przestrzegania Zarządzenia Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.