ZAPLECZA BUDOWY, INWESTYCJE LINIOWE – CZASOWE UDOSTĘPNIENIA GRUNTU

 

W sprawie czasowego udostępnienia gruntów z przeznaczeniem na zaplecza budowy oraz inwestycje liniowe, w oparciu o w Zarządzenie nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r. w  sprawie  zasad  wydzierżawiania  i   wysokości   stawek   czynszu dzierżawnego  za  nieruchomości  zabudowane  i niezabudowane  Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na cele inne niż rolne, zawierane są umowy w formie protokołów uzgodnień. 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy (inwestora): NIP, Regon, KRS, nr telefonu, adres e-mail;
 2. Mapę ewidencyjną z zaznaczeniem wnioskowanego terenu: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia zajęcia (szerokość x długość podana w metrach);
 3. Określenie sposobu wykorzystania;
 4. W przypadku realizacji inwestycji przez wspólnoty mieszkaniowe w zakresie docieplenia budynku, z przekroczeniem granic nieruchomości:
 5. określenie powierzchni objętej wnioskiem:
 • na zaplecze budowy w związku z wykonaniem prac dociepleniowych, podanej w m2;
 • na dzierżawę terenu zajętego warstwą docieplenia, podanej w m2;

 

 1. podjęta uchwała WM w sprawie wykonania dokumentacji technicznej remontu elewacji i docieplenia ścian budynku oraz wykonania tych prac, podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu stanowiącego własność Gminy Wrocław w celu organizacji zaplecza budowy oraz dzierżawy gruntu trwale zajętego warstwą docieplenia
 2. W przypadku realizacji inwestycji liniowych Protokół z Narady Koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z załącznikiem graficznym w skali 1:500 i zaznaczoną trasą przebiegu sieci lub przyłącza;
 3. Określenie czasu planowanego zajęcia terenu i terminu rozpoczęcia prac;
 4. W przypadku prowadzenia prac przez wykonawców/podwykonawców należy dołączyć pełnomocnictwa uprawniające dany podmiot gospodarczy do reprezentacji i działania w imieniu inwestora.

Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

Przekazanie gruntu dla realizacji inwestycji nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, o który INWESTOR zobowiązany jest wystąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych do  właściwego Biura Obsługi Klienta ZZK, po uprzednim zawarciu protokołu uzgodnień określającego warunki czasowego udostępnienia nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 lutego 2010 r.

W przypadku niezachowania terminów zdania nieruchomości gruntowej przez Inwestora, samowolnego jej zajęcia lub niewłaściwego przywrócenia do pierwotnego stanu zarządca terenu ma prawo naliczyć karę umowną lub opłatę za bezumowne korzystanie zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10 Prezydenta Wrocławia.

Inwestor w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest do przestrzegania Zarządzenia Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij