Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje gminy do przejęcia odpowiedzialności za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niepochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej).

Od dnia 1 stycznia 2013 roku za realizację zadań w zakresie utrzymania czystości  i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta Wrocławia odpowiada spółka Ekosystem.

Lokalnie zasady utrzymania czystości i porządku zawiera  Uchwała nr  XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r.