Dzierżawa gruntów na utworzenie miejsc zbiórki odpadów

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dzierżawy:

1. Pisemny wniosek zarządcy / administratora / zarządu wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej / właściciela nieruchomości;
2. Prawomocnie podjęta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli lokali na dzierżawienie terenu w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów;
3. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy: NIP, Regon;
4. Mapa z zaznaczeniem przedmiotu dzierżawy: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia objęta wnioskiem o dzierżawę ( wymiary szerokość x długość w m), lista podmiotów korzystających z nieruchomości, zwymiarowanie w terenie ( w stosunku do najbliższych co najmniej dwóch nieruchomości budynkowych);
5. Aktualny wypis KRS zarządcy / administratora / innego podmiotu gospodarczego lub zgłoszenie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej;
6. W przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości.
W przypadku kilku korzystających z jednego miejsca zbiórki odpadów w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot gospodarczy / z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych/

Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.

W oparciu o Zarządzenia Nr 2528/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław i 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu ich zagospodarowania w granicach niezbędnych do obsługi mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław, dzierżawy nieruchomości będą ustanawiane w trybie bezprzetargowym.
Umowy dzierżawy będą zawierane na okres zgodnie z § 2 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/697/98 oraz zgodnie z zapisami § 2 Zarządzeń Prezydenta Wrocławia nr 2528/08 i 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r.

Po zawarciu umowy dzierżawy teren zostaje przekazany dzierżawcy protokołem zdawczo – odbiorczym

W przypadku samowolnego zajęcia nieruchomości gminnej, zarządca terenu ma prawo naliczyć opłatę za bezumownę użytkowanie gruntu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia nr 8600/10 z dnia 1 lutego 2010 r