Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie prywatnego kwaterowania uchodźców z Ukrainy, we Wrocławiu zajmują się Biura Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego oraz Centra Obsługi Mieszkańca spółki Wrocławskie Mieszkania.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r., Dz.U. poz. 583 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 15 marca 2022r., Dz.U. poz. 605, osobom udzielającym nieodpłatnie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną na terenie ich kraju, przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Wnioski są przyjmowane od 21 marca 2022.

Przyznawanie świadczenia odbywa się po złożeniu odpowiednich druków (poniżej do pobrania) – przygotowanych na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 marca 2022r., Dz.U. Poz. 608.
Wypłata świadczenia odbywa się na wskazany przez wnioskującego numer konta – po wcześniejszej weryfikacji złożonego wniosku.

Oprócz wszystkich Biur Obsługi Klienta ZZK (adresy tutaj) i Centrów Obsługi Mieszkańca spółki Wrocławskie Mieszkania – przy ul. Namysłowskiej 8 oraz Gazowej 20 (wszystkie adresy tutaj), wnioski przyjmowane są także:
-korespondencyjnie: Urząd Miasta Wrocławia, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
-elektronicznie: za pośrednictwem miejskiej skrzynki ePUAP: poprzez osobisty profil zaufany – adres skrytki UMW na ePUAP: /umwroclaw/SkrytkaESP

WAŻNE: Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za okres bieżący, czyli za pobyt uchodźcy do dnia, w którym składamy wniosek.

Dokumenty wypełnione na okres późniejszy niż dzień złożenia nie będą  rozpatrywane.

Składający wniosek musi podać numer telefonu do kontaktu i adres e-mail oraz numer rachunku bankowego (w przypadku jego braku może być to osoba z rodziny).

Starając się o dofinansowanie, pamiętajmy, że nasz gość z Ukrainy musi posiadać PESEL.

Dokumenty do pobrania:

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA na temat świadczenia za udzielanie schronienia uchodźcom

Pytanie: Kto może ubiegać się o świadczenie?
Odpowiedź: Świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  •  jeśli podmiot nieodpłatnie zapewnia uchodźcy z Ukrainy zakwaterowanie w mieszkaniu czy domu, w którym sam przebywa i dodatkowo zapewnia wyżywienie;
  • gdy ktoś nieodpłatnie udostępnia niezajmowane do tej pory mieszkanie czy dom wraz z wyżywieniem;
  • jeśli podmiot zapewnia uchodźcy nocleg w budynku czy lokalu innym niż mieszkalny i dodaje do tego wyżywienie; świadczenie będzie jednak wypłacone tylko wtedy, gdy warunki zakwaterowania nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.

Pytanie: Czy jest maksymalna ilość osób, na które można pobrać świadczenie?
Odpowiedź: Ustawodawca nie określił maksymalnej ilości osób, za które można pobrać świadczenie. Należy w formularzu wniosku podać faktyczną liczbę osób jakiej udzieliliśmy pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia. Pamiętać należy, że oświadczenie zamieszczone we wniosku oraz w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oraz że Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Pytanie: Czy najemcy lokali komunalnych moją prawo przyjmować uchodźców z Ukrainy?  Czy można przyjąć uchodźców jeśli lokal jest zadłużony, objęty nakazem eksmisji lub zajmowany bez tytułu prawnego?
Odpowiedź: Z punktu widzenia składanego wniosku o przyznanie świadczenia nie ma znaczenia, czy podmiot występujący z wnioskiem o to świadczenie jest właścicielem budynku/lokalu, w którym zostali zakwaterowani obywatele Ukrainy.
Nie jest też istotne, czy lokal jest zadłużony czy użytkowany bez tytułu prawnego. Ważne jest aby wnioskodawca miał możliwość faktycznego dysponowania lokalem lub nieruchomością tj. aby możliwość zakwaterowania w danym miejscu była możliwością realną.

Pytanie: Czy można złożyć wniosek za okres przed wejściem w życie ustawy tj. przed dniem 12 marca 2022 roku?
Odpowiedź: Tak, taki wniosek można złożyć gdyż ustawa – choć weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 12 marca – ma moc obowiązywania od 24 lutego 2022 r. Można zatem starać się o świadczenia za okres od 24 lutego br.

Pytanie: Czy wniosek może złożyć obywatel Ukrainy przebywający legalnie w Polsce, który przyjął inne osoby z Ukrainy uciekające przed wojną?
Odpowiedź: Tak, nie ma przeszkód aby taki wniosek był zrealizowany. Jedynym warunkiem formalnym jest to żeby wnioskodawca miał nadany nr PESEL gdyż podanie nr. PESEL jest we wniosku obowiązkowe.

Pytanie: Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli mieszkanie jest własnością innej osoby z rodziny?
Odpowiedź: Nie jest wymagane legitymowanie się tytułem prawnym do lokalu. Wystarczy, że ktoś lokalem dysponuje w sposób umożliwiający zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osoby wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” i złoży w tej sprawie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Pytanie: Czy można się ubiegać o wypłatę świadczenia w sytuacji gdy uchodźcom z Ukrainy udzielono jedynie zakwaterowania (bez wyżywienia)?
Odpowiedź: Nie, ustawodawca nie przewiduje możliwości wypłaty świadczenia za zapewnienie wyłącznie zakwaterowania albo wyłącznie wyżywienia.

Pytanie: Mam zamiar przyjąć obywateli Ukrainy na dwa miesiące (60 dni) zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie. Czy mam złożyć wniosek już dziś, czy mogę z jego złożeniem poczekać do upływu dwóch miesięcy?
Odpowiedź: Ustawodawca założył, że świadczenie płatne będzie z dołu czyli za okres schronienia, który już minął, a nie za ten planowany. Można więc złożyć wniosek po upływie 60 dni, ale nie ma też przeszkód aby złożyć dokument już dziś za czas, który minął, lub np. w okresach miesięcznych.
Nie ma jakichkolwiek podstaw do składania wniosków, w których deklaruje się udzielanie takiego wsparcia w okresach przyszłych. Obowiązuje zasada wypłaty świadczenia „z dołu”.

Pytanie: Czy Gmina będzie weryfikować dane podane we wniosku?
Odpowiedź: Do wniosku Gmina Wrocław załącza ankietę weryfikacyjną, która pomoże w weryfikacji danych objętych ustawowymi uprawnieniami Gminy Wrocław. Należy podać w niej podstawowe informacje na temat warunków zakwaterowania i wyżywienia. Wypełnienie ankiety przyczyni się do szybszego rozpatrzenia wniosku i przekazania kwoty świadczenia na wskazany rachunek bankowy.

Pytanie: Z jakich środków i w jakim terminie nastąpi wypłata świadczenia?
Odpowiedź: Świadczenia wypłaca Gmina ze środków przekazanych przez Wojewodę. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie Gminy.

Pytanie: W związku z przyjęciem do siebie rodziny ukraińskiej poniosłem dużo większe koszty niż 40 zł dziennie. Myślę tu o kosztach posiłków, zwiększonych kosztach wody, ogrzewania, wywozu śmieci, poboru prądu itp. Czy mogę się ubiegać o świadczenie w wyższej kwocie?
Odpowiedź: Gmina Wrocław jest uprawniona do wypłaty świadczenia w kwocie ustalonej rozporządzeniem czyli 40 zł za osobę dziennie. Wojewoda może podwyższyć tę kwotę m.in. w sytuacjach gdy podmiotem udzielającym pomocy jest osoba prawna albo przedsiębiorca. Trzeba w takim przypadku indywidualnie wystąpić do wojewody. Szczegóły – w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 605).

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij