https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/667349dubois_11_13a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/361727dubois_11_13b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/453443Grabiszy__ka89a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522881Grabiszy__ka89b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/645354Ko__ciuszki126a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405924Ko__ciuszki126b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/6644571691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/598176Ko__ciuszki182_184a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/187041Ko__ciuszki182_184b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/883586Pomorska14a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/587840Pomorska14b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699199dubois_11_13c.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/483259dubois_11_13d.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/2553941691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/729521Pomorska17a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/436242Pomorska17b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/744639Sienkiewicza47a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/106162Sienkiewicza47b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/599121Wlodkowica11a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/975791Wlodkowica11b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/1844041691559.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/241417Miko__aja_54_55a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/983083Miko__aja_54_55b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/947360Pi__sudskiego_97a.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/926256Pi__sudskiego_97b.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/988650S__dowa_8a_9aa.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/607417S__dowa_8a_9ab.jpglink
https://zzk.wroc.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9790811691559.jpglink
test!!! test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test na stronie test na stronie test na stronie test na stronie Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Zamówienia publiczne test!!! test!!! Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów Dzierżawa miejsc zbiórki odpadów test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!! test!!!

Dzierżawa podwórek, wnętrz blokowych, działek geodezyjnych

Dzierżawa podwórek, wnętrz blokowych, miejsc postojowych, dróg dojazdowych,

Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty w oparciu o Zarządzenie Prezydenta nr 2529 z 24 stycznia 2008 roku mają możliwość dzierżawienia podwórek, wnętrz blokowych, miejsc postojowych, dróg dojazdowych, które znajdują się terenach należących do Gminy Wrocław.

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy dzierżawy:

1. Pisemny wniosek zarządcy / administratora / zarządu wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni mieszkaniowej / właściciela nieruchomości;
2. Prawomocnie podjęta uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody przez właścicieli lokali na dzierżawienie terenu wnętrza blokowego, podwórka
3. Dane indentyfikacyjne Wnioskodawcy: NIP, Regon;
4. Mapa z zaznaczeniem przedmiotu dzierżawy: arkusz mapy, nr działki, obręb, powierzchnia objęta wnioskiem o dzierżawę ( wymiary szerokość x długość w m), lista podmiotów korzystających z nieruchomości, zwymiarowanie w terenie ( w stosunku do najbliższych co najmniej dwóch nieruchomości budynkowych) oraz opinia tych podmiotów (zgoda lub odstąpienie).
5. Aktualny wypis KRS zarządcy / administratora / innego podmiotu gospodarczego lub zgłoszenie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej;
6. W przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy nie będący wspólnotą ani spółdzielnią mieszkaniową wymagane jest załączenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości.
7. Określenie sposobu wykorzystania, dokładnego przeznaczenia – wstępny plan, szkic;
W przypadku kilku korzystających z jednego wnętrza w/w dokumenty muszą być złożone dla każdego podmiotu gospodarczego/ z uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych/


Uwaga! Ważne:

Niekompletne wnioski będą odsyłane do wnioskodawcy bez rozpatrzenia, celem uzupełnienia.

Wnioski z kompletem wymaganej dokumentacji będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Zastrzegamy możliwość wnoszenia o dołączenie dodatkowych dokumentów i informacji.


 

W oparciu o Zarządzenia Nr 2528/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. (w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu organizacji miejsc zbiórki odpadów dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław)

i Nr 2529/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. (w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław w celu ich zagospodarowania w granicach niezbędnych do obsługi mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami Gminy Wrocław),

dzierżawy nieruchomości będą ustanawiane w trybie bezprzetargowym.

Umowy dzierżawy będą zawierane na okres zgodnie z §2 ust.4 Uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/697/98 oraz zgodnie z zapisami §2 Zarządzeń Prezydenta Wrocławia nr 2528/08 i 2529/08 (patrz wyżej).

 

Teren zostaje przekazany Wnioskodawcy wyłącznie po zawarciu:
- umowy dzierżawy i protokołu zdawczo – odbiorczego

(dzierżawa miejsc zbiórki odpadów, Podwórek, wnętrz blokowych, całych działek geodezyjnych)

W przypadku niezachowania terminów zdania nieruchomości gruntowej przez wnioskodawcę, samowolnego jej zajęcia lub niewłaściwego przywrócenia do pierwotnego stanu użytkowania przedmiotu dzierżawy lub zajęcia czasowego, zarządca terenu ma prawo naliczyć karę zgodnie z Zarządzeniem nr 8600/10.

 
Drukuj Email 3
4
Liczba wyświetleń:
797453