Windykacja - lokale użytkowe

Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym.

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Rozpatrywanie wniosków złożonych przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 Nr 90, poz. 864/2) – następuję zgodnie z przepisami:
- Uchwały nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 60, poz. 929 ze zm.)
- oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
- i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).

Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu przez dowolny okres trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 200 000 EURO, a podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego -100 000 EURO.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311) należy dodatkowo złożyć:
a)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - wg załączonych formularzy.

Niezależnie od powyższego, wniosek należy uzupełnić o informację dotyczącą wystąpienia okoliczności uzasadniających istnienie ważnego interesu dłużnika lub interes publicznego oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności.

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc ww. zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Formularze - do pobrania w formacie pdf
Załącznik Nr 1: Oświadczenie o stanie majątkowym
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia o podmiocie ubiegającym się o pomoc de minimis. 
Załącznik Nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.
Załacznik Nr 6: Oświadczenie o uznaniu długu
Załącznik Nr 7: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia złożone przez osoby fizyczne reguluje Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 60, poz. 929 ze zm.)
Załącznik do ww. uchwały stanowi druk „oświadczenia o stanie majątkowym”. Oświadczenie należy uzupełnić o dokumentację uzasadniającą udzielenie ulgi wyszczególnioną w ww. formularzu oraz:
- zaświadczenie o zaleganiu/nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego (dotyczy podatku od nieruchomości).
- kopię deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku w zakresie podatku dochodowego.

Niezależnie od
powyższego wniosek należy uzupełnić o informację dotyczącą wystąpienia okoliczności uzasadniających istnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego oraz dokumenty potwierdzające ww. okoliczności.

Formularze - do pobrania w formacie pdf
Załącznik Nr 1: Oświadczenie o stanie majątkowym.
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej
Załacznik Nr 3: Oświadczenie o uznaniu długu
Załącznik Nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Uwaga!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje program restrukturyzacji zadłużenia, więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


KONTAKT

tel.:71 777-84-00 wewn 142,102,

mejl: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ul. Św. Elżbiety 3, pokój 111

tel.:71 777-70-75

mejl: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ul. Św. Elżbiety 3, pokój 215

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15

 

 
Drukuj