Wariant drugi

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUZYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIU METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI ORAZ KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI

I. ZASADY OGÓLNE
§ 1

Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia jednolitego i jednoznacznego sposobu postępowania przy określaniu opłat zaliczkowych za energię cieplną i okresowym rozliczaniu jej kosztów w nieruchomościach stanowiących w 100% własność Gminy Wrocław zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) będący jednostką budżetową Gminy Wrocław.
§ 2

1. Regulamin niniejszy reguluje sposób rozliczania kosztów energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży przy zastosowaniu metody wykorzystującej powierzchnię lokali.

2. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących przepisach:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 89 poz. 625 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 luty 2005 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 31/05 poz. 266) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 25
października 2006r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia lutego 2007r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 590

z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz. 836)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz.U. nr 8/02 poz.70 ).

- Ustawa Prawo o miarach ( Dz.U. nr 243 z 2004r poz.2441)

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu" należy przez to rozumieć:

- lokatora - w rozumieniu ustawy z dnia 21.02.2005r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

- najemcę lokalu użytkowego, który zawarł z ZZK umowę najmu lokalu użytkowego.

- osobę zajmującą lokal bez tytułu prawnego.

- za użytkownika niezajętego lokalu (pustostanu) uważa się właściciela lokalu.

- za użytkownika lokalu uważa się również osobę dysponującą lokalem stanowiącym własność Gminy

Wrocław na podstawie umowy o remont lokalu lub adaptację lokalu względnie adaptację innych

pomieszczeń lub części budynku na cele lokalowe oraz użytkownika lokalu użyczonego.
§ 3

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku ponoszone przez ZZK w związku z:

- opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła,

- eksploatacją własnych źródeł ciepła oraz sieci przesyłowych i węzłów cieplnych obsługujących poszczególne budynki.

2. Rozliczenia dokonuje się odrębnie dla każdego budynku, a jeżeli uwarunkowane jest to niemożnością zainstalowania układów pomiarowych odrębnych dla każdego budynku to dla grupy budynków.

3. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia i dostawy ciepła, koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
§ 4

Koszty ciepła dla budynków wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dzieli się na koszty wytwarzania ciepła zużytego na cele ogrzewania (c.o.) oraz na cele podgrzania i cyrkulacja wody użytkowej (c.w.u.).
§ 5

Ustalanie kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania następuje przez odjęcie kosztu ciepła zużytego do przygotowania ciepłej wody użytkowej od całkowitego kosztu zużytego ciepła.
§ 6

W przypadku braku podlicznika na c.o. lub c.w.u. podstawą ustalenia kosztów ciepłej wody użytkowej jest koszt zużycia ciepłej wody w okresie pozagrzewczym ( letni tj. VI-VIII )


II. ROZLICZANIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZY ZASTOSOWANIA METODY WYKORZYSTUJĄCEJ POWIERZCHNIĘ LOKALI
§ 1

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.
§ 2

1. Opłata za centralne ogrzewanie pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczkowy i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

2. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalana jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednim okresie rozliczeniowych powiększone o prognozowany wzrost cen nośników ciepła.

3. W przypadku nieuregulowania w terminie należności wynikających z tytułu ustalonych opłat zaliczkowych za dostawę energii cieplnej do lokalu od ww. należności naliczane będą odsetki.
4. Wysokość opłaty zaliczkowej może ulec zmianie w okresie rozliczeniowym:

- w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

- w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów w trakcie
okresu rozliczeniowego.
§ 3

1. Całkowity koszt ogrzewania budynku składa się z:

a/ części obejmującej koszty ogrzania poszczególnych lokali w budynku;

b/ części obejmującej koszty ogrzania wspólnych części i pomieszczeń budynku.

2. W celach rozliczeniowych część rzeczywistych, całkowitych kosztów ogrzewania budynku nie pokryta z powodu udzielenia upustów z tytułu niedogrzania obciąża właściciela instalacji centralnego ogrzewania.

3. W celu ustalenia wysokości odpłatności użytkowników poszczególnych lokali w danym budynku za centralne ogrzewanie, całkowity koszt centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy dzieli się przez sumaryczną powierzchnię grzewczą wszystkich lokali w budynku a uzyskany w ten sposób koszt ogrzania 1m2 mnoży przez powierzchnię poszczególnych lokali.

Rozliczenie kosztów ogrzania lokali i przypadających na dany lokal kosztów ogrzania części i pomieszczeń wspólnych dokonuje się zgodnie z poniższym schematem:


Indywidualne koszty c.o. dla budynku : Powierzchnia grzewcza lokali w budynku x Powierzchnia grzewcza lokalu = Indywidualne koszty c.o. dla lokalu


§ 4

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu, to wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie. Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się , iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy energii cieplnej do tego lokalu to wówczas nadpłata ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w §2.
§ 5

Indywidualnym użytkownikom w lokalach przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych temperatura w lokalu jest niższa od temperatury normatywnej, określonej w odrębnych przepisach i obowiązujących Polskich Normach.

Upustów nie udziela się w przypadku gdy niedogrzanie dotyczy całego budynku.

Upustu udziela się w wysokości obliczonej według poniższego wzoru:Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania lokalu . Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi uprawniona osoba oraz użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.


( tn – trz )
UPUST = ------------------- x Oz x 1/30 x l
Tn

gdzie:
tn - temperatura normatywna
trz - rzeczywista temperatura w pomieszczeniu
Oz - miesięczna wysokość zaliczkowej opłaty za co.
I - liczba dni niedogrzania
Wp – współczynnik powierzchni niedogrzania


Powierzchnia niedogrzana
Wp = ----------------------------------------------
Powierzchnia grzewcza lokalu


Warunkiem przyznania upustu jest ………………………………………………..§ 6

1. Do rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokalu przyjmowana jest aktualna powierzchnia grzewcza lokali wynikająca z umowy najmu lokalu lub innego dokumentu określającego powierzchnię grzewczą lub użytkową.

2. Zmiana powierzchni lokalu w rozliczeniu przyjmowana jest od następnego miesiąca, w którym ZZK powziął informację o zmianie.

3. W związku z rozliczaniem kosztów indywidualnie na każdy budynek ,korekt rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali wynikających ze zmiany powierzchni nie dokonuje się wstecz.

4. Przez powierzchnię grzewczą należy rozumieć powierzchnię użytkową lokali ,w których znajdują się grzejniki lub elementy grzejne oraz powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali (np. przedpokój ,łazienka, ubikacja itp.) nawet jeżeli w pomieszczeniach tych nie ma grzejników.
§ 7

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia ,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenie kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lokalu. Rozliczenie lokali możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK. Rozliczenie lokalu możliwe jest dopiero po dokonaniu rozliczenia za dany okres rozliczeniowy

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy, na podstawie umowy o remont za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.
§ 8

Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja użytkownika lokalu w instalację centralnego ogrzewania bez zgody ZZK a w szczególności:

- montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie istniejących oraz wymiana grzejników
dotychczasowych,

- spuszczanie wody z instalacji centralnego ogrzewania.
§ 9

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania należy składać w siedzibie ZZK w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

2. Nie udostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę nie może podlegać odwołaniu.

3. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.


III. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODGRZANIA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI

§ 1

Rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych szczegółowo określonych dla danej nieruchomości (załącznik nr 1 ), w terminie do 6-ciu miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.
§ 2

Opłata za podgrzanie zimnej wody użytkowej pobierana jest przez 12 miesięcy w roku. Opłata ta ma charakter zaliczki i podlega rozliczeniu w odpowiednich okresach rozliczeniowych.

1. Wysokość opłaty zaliczkowej ustalona jest w oparciu o koszty ponoszone w poprzednich okresach rozliczeniowych.

2. Od opłat zaliczkowych dokonanych po terminie płatności naliczane będą odsetki.

3. Wysokość opłaty zaliczkowej ulega zmianie:

- w przypadku wprowadzenia przez dostawców mediów zmian taryf,

- w przypadku stwierdzenia przez ZZK znacznego spadku lub wzrostu kosztów
w trakcie okresu rozliczeniowego.
§ 3

1. Całkowitą ilość zużytej podgrzanej wody w budynku ustala się w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych.

2. Ilość wody podgrzanej, zużytej w poszczególnych lokalach wyposażonych w opomiarowanie zużycia wody podgrzanej ustala się w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody .

3. Ustalenie ilości zużytej podgrzanej wody w poszczególnych lokalach nie posiadających opomiarowania zużycia podgrzanej wody uwzględnia, poza całkowitą ilością wody podgrzanej w budynku:
dla lokali mieszkalnych:
- liczbę osób zamieszkałych w lokalu,

- współczynniki zależne od wyposażenia lokalu w urządzenia odbiorcze, opisane w regulaminie

rozliczania kosztów dostarczanej zimnej wody i odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych ,
dla lokali użytkowych:

- zgodnie z umieszczonymi na wstępie regulacjami prawnymi
§ 4

Rozliczenie kosztów podgrzania dostarczonej do lokalu wody dokonuje się według poniższego schematu:
KOSZTY PODGRZANIA WODY :
Ilość podgrzanej wody w budynku x
Ilość podgrzanej wody w lokalu =
Indywidualne koszty podgrzania wody dostarczonej do lokalu

§ 5

1. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym nie pokryją kosztów dostawy ciepłej wody dla tego lokalu wówczas zobowiązany jest on do pokrycia różnicy w wyznaczonym w rozliczeniu terminie . Od wpłat z tytułu rozliczenia kosztów dokonywanych po terminie będą naliczane odsetki.

2. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia okaże się, iż wniesione przez użytkownika lokalu zaliczki w okresie rozliczeniowym będą wyższe od kosztów dostawy ciepłej wody do tego lokalu wówczas nadwyżka ulega rozliczeniu przy najbliższej opłacie zaliczkowej, o której mowa w § 2


§ 6

1. Odwołania dotyczące rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej składa się w miejscu określonym w zawiadomieniu w terminie 30 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Odwołania wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Odwołanie rozpatrzone zostanie przez ZZK w terminie 30 dni od daty wniesienia odwołania.

3. W przypadku nie udostępnienia lokalu dla dokonania odczytów wodomierzy c.w. w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę wynik rozliczenia nie może podlegać odwołaniu.

4. Złożenie odwołania nie zwalnia użytkownika od obowiązku uiszczenia wyliczonego niedoboru w wyznaczonym terminie.

§ 7

1. Indywidualnym użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za energię zużytą do podgrzania wody jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosi mniej niż 45o C .

2. Upustu udziela się poprzez odpowiednie pomniejszenie zużycia ciepłej wody w danym lokalu wyliczone według poniższego wzoru:


( 450 C – trz )
UPUST = ------------------- x Zz x 1/30 x l
450 C


gdzie:

trz - rzeczywista temperatura ciepłej wody po dwóch minutach od momentu rozpoczęcia jej poboru

Zz - średniomiesięczne zużycie ciepłej wody w lokalu (upust nie dotyczy opłaty stałej) w danym okresie rozliczeniowym

I - liczba dni niedogrzania

3. Uwzględnienie upustów za niedogrzanie wody udzielonych indywidualnym użytkownikom lokali następuje przy dokonaniu rozliczenia kosztów podgrzania wody dostarczonej do danego budynku i poszczególnych lokali za okres rozliczeniowy , w którym niedogrzanie to wystąpiło.

4. Warunkiem przyznania upustu jest protokół Komisji potwierdzający fakt i okres niedogrzania dostarczonej do lokalu ciepłej wody. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. W skład Komisji wchodzi upoważniona osoba i użytkownik innego lokalu w budynku a w przypadku braku takiej możliwości protokół spisuje się bez przedstawiciela użytkowników lokali.
§ 8

1. Użytkownicy lokali mieszkalnych zobowiązani są w ciągu 14 dni do podawania do ewidencji ZZK zmiany w liczbie osób zamieszkałych w lokalu, a użytkownicy lokali użytkowych zmian prowadzonej działalności oraz ilości osób zatrudnionych. Zmiany w liczbie mieszkańców lokalu wynikające z okresowego opuszczenia lokalu w celach wypoczynkowych, leczniczych, szkoleniowych, zawodowych lub innych powodujące okresowe nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu w okresie krótszym niż dwa miesiące lub powodujące nie zamieszkiwanie lub przebywanie w lokalu

w okresie części każdego tygodnia lub miesiąca nie powodują zmiany wpisu w ewidencji i nie mają wpływu na rozliczenie kosztów w tym zakresie.

2. W przypadku stwierdzenia, iż w lokalu zamieszkuje większa liczba osób niż to wynika z ewidencji, a użytkownik lokalu zaniechał obowiązku zgłoszenia zmian do ewidencji, ZZK dokonuje korekty rozliczenia z tego tytułu za cały okres pobytu większej liczby osób niż to wynika z ewidencji oraz nalicza zaliczkę w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie osób. Wpływy z tego tytułu przeznacza się na zmniejszenie kosztów zmiennych dostawy ciepłej wody do budynku w bieżącym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym.
§ 9

1. Rozliczenie lokalu wg wskazań licznika - wodomierza możliwe jest dopiero po zaplombowaniu wodomierza przez pracownika ZZK i podpisaniu protokołu odbioru wodomierza (zał. nr 4 ) przez przedstawiciela ZZK i użytkownika lokalu .

2. W przypadku zaplombowania wodomierza w terminie innym niż do 4-go dnia miesiąca, rozliczenie wg wskazań wodomierza nastąpi od 1-go dnia miesiąca następnego.

Jako stan początkowy wodomierza przyjmuje się wskazanie wodomierza w ostatnim dniu miesiąca, w którym wodomierz zaplombowano.
§ 10

1. Wodomierze podlegają obowiązkowi legalizacji. Okresy ważności cech legalizacyjnych określone są w cytowanych na wstępie regulacjach prawnych.

2. Użytkownicy lokali będący właścicielami urządzeń pomiarowych (wodomierzy) ponoszą koszty związane z ich eksploatacją (legalizacja, wymiana).

3. Zalegalizowany bądź wymieniony wodomierz będzie uznawany w rozliczeniach kosztów podgrzania zimnej wody użytkowej jedynie po ponownym jego zaplombowaniu przez upoważnioną osobę oraz po spisaniu nowego protokołu odbioru wodomierza.
§ 11

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZZK o fakcie nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację.

2. W przypadkach:

- uszkodzenia wodomierza lub plomby, manipulowania przy wodomierzu lub stwierdzenia faktu pobierania wody poza wodomierzem, nieprawidłowego opomiarowania co może spowodować zafałszowanie pomiaru ,

- zgłoszenia przez użytkownika lokalu faktu nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza posiadającego ważną legalizację ,

stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu rozliczania kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków.

3. Użytkownicy lokali zobowiązani są do należytej troski o wodomierze ciepłej wody, w szczególności do chronienia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem plomb oraz innymi uszkodzeniami, które mogą mieć wpływ na rzetelność odczytów.
§ 12

1. W przypadku zamiany lokalu obie strony zobowiązane są do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rozliczenia kosztów przypadających na poprzedniego użytkownika lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu zamiany lub zbycia lokalu. Pozostałe koszty wynikające z rozliczenia lokalu za dany okres rozliczeniowy obciążają nowego użytkownika lokalu.

3. W przypadku oddania lokalu do dyspozycji ZZK, rozliczenia kosztów na lokal za okres do zakończenia użytkowania lokalu dokonuje się w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym do czasu przekazania lokalu do ZZK.

4. Użytkownik lokalu dysponujący lokalem będącym własnością Gminy na podstawie umowy o remont , za okres remontu ponosi koszty wynikające z rozliczenia lokalu w oparciu o koszty poniesione w danym okresie rozliczeniowym.

5. W przypadkach opisanych w punktach 2,3,4 rozliczenia kosztów podgrzania zimnej wody dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 
Drukuj